Pháp Luật

Quyết định số 43/QĐ-TTg

Tải về

Quyết định số 43/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ông Đinh Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam nghỉ hưu.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
————–
Số: 43/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ông Đinh Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc
Đài Truyền hình Việt Nam nghỉ hưu

——————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 4202/TTr-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2009;

Để thực hiện chính sách cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Đinh Quang Hưng, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, sinh ngày 20 tháng 03 năm 1950 nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 04 năm 2010.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam và ông Đinh Quang Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT,
VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button