Pháp Luật

Quyết định số 460/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 460/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Xuân Phương giữ chức Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

—————

Số: 460/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm bà Đỗ Thị Xuân Phương
giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

——————

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Văn bản số 75/TTr-HĐQL, ngày 11 tháng 01 năm 2010; của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 417/TTr-BNV, ngày 10 tháng 02 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động, bổ nhiệm có thời hạn bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội giữ chức Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam và bà Đỗ Thị Xuân Phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.

THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button