Pháp Luật

Quyết định số 663/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 663/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm bà Hồ Thị Kim Thoa giữ chức Thứ trưởng Bộ Công thương.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 663/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm bà Hồ Thị Kim Thoa
giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương

—————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng (Tờ trình số 133/TTr-UBND ngày 17 tháng 04 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 501/TTr-BTĐKT ngày 24 tháng 04 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Hồ Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương và bà Hồ Thị Kim Thoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư (để b/c);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Sinh Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button