Pháp Luật

Quyết định số 707/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 707/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Nguyễn Xuân Cường thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 707/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ông Nguyễn Xuân Cường
thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

—————-

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Bộ Chính trị tại Văn bản số 7746-CVNS/BTCTW, ngày 11 tháng 05 năm 2010;

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Văn bản số 1425/TTr-BNV, ngày 17 tháng 05 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Nguyễn Xuân Cường thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường để nhận nhiệm vụ khác do Bộ Chính trị phân công.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Xuân Cường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để b/c);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: HC, KTN, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.
THỦ TƯỚNG

(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button