Pháp Luật

Quyết định số 837/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 837/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 837

/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm ông Lê Khánh Hải
giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
———————
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại Văn bản số 7951-CVNS/BTCTW ngày 04 tháng 06 năm 2010;

Xét Tờ trình số 16/TTr-BCSĐ ngày 07 tháng 04 năm 2010 của Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tờ trình số 18/TTr-BNV ngày 22 tháng 04 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Khánh Hải, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ông Lê Khánh Hải chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư (để b/c);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KGVX, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.TĐT
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button