Pháp Luật

Quyết định số 839/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 839/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Thu giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 839

/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Xuân Thu
giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
—————–
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ kết luận của Ban Bí thư tại Văn bản số 7951-CVNS/BTCTW ngày 04 tháng 06 năm 2010;

Xét Tờ trình số 398/TTr-BNN-TCCB ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tờ trình số 20/TTr-BNV ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Xuân Thu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và bà Nguyễn Thị Xuân Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Ban Bí thư (để b/c);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, HC, Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV.TĐT
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button