Pháp Luật

Quyết định số 841/QĐ-TTG

Tải về

Quyết định số 841/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam nghỉ hưu.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
———–

Số: 841

/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc
————————-

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tập đoàn Dệt may Việt Nam nghỉ hưu
——————
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Xét Tờ trình số 4202/TTr-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nội vụ;

Để thực hiện chính sách cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1950, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01 tháng 9 năm 2010.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt may Việt Nam và ông Lê Quốc Ân chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 2;
– Ban Bí thư (để b/c);
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Ban Tổ chức Trung ương;
– VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, ĐMDN, HC,
Cổng TTĐT, VPBCS (3);
– Lưu: VT, TCCV. TĐT
THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button