Pháp Luật

Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND về Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội

Tải về

Quyết định số 95/2009/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội: Về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

———————-

Số: 95/2009/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án
khoa học và công nghệ của Thành phố Hà Nội
____________

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 9 tháng 6 năm 2000;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 201/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học xã hội và nhân văn;

Căn cứ Nghị định 127/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 265/TTr-SKHCN ngày 15/5/2009 và Công văn số 364/CV-SKH&CN ngày 18/6/2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý các chương trình, đề tài, dự án, đề án khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội”.

Điều 2. Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành hướng dẫn chi tiết thực hiện Quy chế này và các biểu mẫu phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 70/1999/QĐ-UB ngày 20/8/1999 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành “Quy định tạm thời quản lý các chương trình khoa học và công nghệ cấp Thành phố”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button