Giáo Dục

Quyết định thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi của bộ Giáo dục số 645/QĐ-BGDĐT

Tải về Bản in

Quyết định số 645/QĐ-BGDĐT về những thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã, xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên và Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi của Bộ Giáo dục và Đào tạo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 645/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thường xuyên, Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Vinh Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button