Biểu Mẫu

Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

Tải về Bản in

Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc là biểu mẫu được share-data.top.vn sưu tầm và đăng tải dưới đây, là biểu mẫu dùng cho các doanh nghiệp, công ty tiếp nhận người lao động vào vị trí nhân viên thử việc theo thời hạn quy định của doanh nghiệp, công ty đó. Nội dung chi tiết của biểu mẫu mời các bạn tham khảo.

1. Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc là gì?

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc là biểu mẫu để một tổ chức doanh nghiệp hay công ty nào đó ký tiếp nhận cho người lao động vào làm tạm thời tại vị trí một nhân viên thử việc có thời hạn quy định. Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc cũng là quyết định thống nhất sau khi ban giám đốc và các phòng ban liên quan khác hội họp thông qua. Những tập thể tổ chức nào đang có nhu cầu tìm hiểu cách viết giấy quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc thì nhanh tham khảo và download bản mẫu chi tiết ngay bây giờ.

2. Quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

Mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc

Nội dung chi tiết về mẫu quyết định tiếp nhận nhân viên thử việc, mời các bạn tham khảo dưới đây:

TÊN CÔNG TY

……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————
……………………

Số:…./…../QĐNS-….(1)

…………., ngày …….. tháng …. năm …..(2)

QUYẾT ĐỊNH CỦA………….(3)
(V/v: tiếp nhận thử việc)

……………………….(4)

– Căn cứ quy chế tổ chức và điều hành của………………….;(5)

Căn cứ vào Chức năng và Quyền hạn của…………………;(6)

Căn cứ tờ trình số …. /TT-…., đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt ngày … tháng … năm …, v/v tiếp nhận thử việc;(7)

Xét tình hình thực tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiếp nhận Ông/Bà…………………..(8) vào thử việc tại Phòng…………………………..(9) thuộc ………………………(10), vị trí ………………(11), thời gian thử việc 02 tháng, kể từ ngày ……………tháng ……….. năm 20…(12)

Điều 2: Ông/Bà……………………………(13) chịu sự quản lý trực tiếp của …………………………….(14)

Điều 3: Ông/Bà ……………………………(15); ……………….(16); Ban Nhân lực Hệ thống; Ban Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ………. năm ……/.

Nơi nhận:

TÊN CÔNG TY(17)

Như điều 3
Ban TGĐ (b/c)
– Lưu VP

CHỨC DANH(18)

(TÊN)(19)

Diễn giải:

(1)- Đánh mã số để vào sổ theo dõi. Cán bộ nhân sự đánh lần lượt các số thứ tự ban hành quyết định trong mỗi năm, bắt đầu từ 01.

Cụ thể: …………….. / ………… / QĐNS-………………

Trong đó: Số thứ tự QĐ Số năm Tên đv ban hành văn bản

Ví dụ: Với quyết định của FBS ban hành tại văn phòng FBS năm 2006 sẽ được đánh số như sau:

Số: 01/06/QĐNS-FBS.

(2)- Cán bộ nhân sự ghi ngày tháng ban hành văn bản.

(3)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(4)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(5)- Ghi tên đơn vị nơi ban hành quyết định.

(6)- Ghi chức vụ của người đưa ra quyết định.

(7)- Ghi rõ số tờ trình đã được Ban Tổng Giám đốc phê duyệt trước đó.

(8)- Tên người được nhận quyết định

(9)- Nơi người được nhận quyết định làm việc

(10)- Đơn vị nơi người nhận quyết định làm việc

(11)– Vị trí mà người được nhận quyết định công tác

(12)- Ngày tháng nhân sự được tiếp nhận.

(13)- Tên người được nhận quyết định.

(14)- Tên người lãnh đạo trực tiếp của người được nhận quyết định

(15)- Tên người được nhận quyết định

(16)- Tên đơn vị mà người được nhận quyết định công tác; tên phòng/ban mà nhân sự sẽ nhận lương.

(17)- Tên công ty đưa ra quyết định

(18)- Chức vụ của người đưa ra quyết định.

(19)- Tên người ký quyết định.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button