Pháp Luật

Quyết định về quy định kiểm tra hàng hóa, xuất nhập khẩu bằng máy soi container số 2760/QĐ-TCHQ

Tải về Bản in

Quy định kiểm tra hàng hóa, xuất nhập khẩu bằng máy soi container

Quyết định về quy định kiểm tra hàng hóa, xuất nhập khẩu bằng máy soi container số 2760/QĐ-TCHQ có hiệu lực ngày 22/09/2015, thay thế cho Quyết định số 4288/QĐ-TCHQ. Quyết định số 2760/QĐ-TCHQ được ban hành kèm theo quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container.

Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Bảo hiểm xã hội Việt Nam số 919/QĐ-BHXH

Thông tư về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đăng kiểm viên đường sắt số 40/2015/TT-BGTVT

Cách tính lương cho cán bộ diện tinh giản biên chế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2760/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG MÁY SOI CONTAINER
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 4288/QĐ-TCHQ ngày 26/12/2013 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy định về kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Bộ Tài chính (để b/c);
  • Lưu: VT, GSQL (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

QUY ĐỊNH
VỀ KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU BẰNG MÁY SOI CONTAINER

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2760/QĐ-TCHQ ngày 22/9/2015)

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Quy định này hướng dẫn cụ thể các nội dung kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng máy soi container theo quy định tại các Điều 33, 34, 38, 39, 40, 41 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 30/6/2014; Điều 13, 14, 15, 28, 29, 34 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Điều 8, 9, 10, 29, 52 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Máy soi container (bao gồm máy soi container cố định, dạng cổng và di động) được trang bị tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, địa điểm kiểm tra hàng hóa trong khu vực cảng, cửa khẩu (sau đây gọi chung là Địa điểm kiểm tra hàng hóa bằng máy soi) và sử dụng để kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

3. Soi chiếu hàng hóa (bao gồm hàng trong container, trên xe ô tô tải) qua máy soi container là một biện pháp kiểm tra, đánh giá tuân thủ pháp luật của người khai hải quan. Kết quả soi chiếu qua máy soi container được sử dụng để xác định các nghi vấn về tính đồng nhất của hàng hóa, chủng loại hàng hóa so với khai báo, phát hiện hàng hóa buôn lậu, khai báo xuất khống và các mặt hàng cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu làm cơ sở để thông quan hoặc đề xuất áp dụng các biện pháp nghiệp vụ hải quan.

4. Số lượng container lựa chọn đưa vào soi chiếu cần phù hợp với công suất soi chiếu của máy soi được trang bị. Định mức soi chiếu tối thiểu được tính theo tháng, do Cục trưởng cục Hải quan quy định dựa trên các điều kiện thực tế tại đơn vị và sau khi thống nhất với Cục Giám sát quản lý về hải quan và Ban Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan).

5. Thời điểm kiểm tra bằng máy soi:

a) Hàng hóa nhập khẩu trong quá trình xếp, dỡ từ phương tiện vận tải nhập cảnh xuống kho, bãi, cảng;

b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong quá trình làm thủ tục hải quan;

c) Hàng hóa xuất khẩu đã thông quan được tập kết tại các địa điểm trong khu vực cửa khẩu xuất;

d) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu khi có yêu cầu bằng văn bản của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan nơi đặt máy soi container, Cục Hải quan tỉnh, thành phố không có máy soi container hoặc các lực lượng có liên quan (công an, quản lý thị trường…).

6. Luân chuyển hồ sơ soi chiếu giữa các bộ phận của trong một Chi cục Hải quan do công chức hải quan thực hiện. Đối với trường hợp hàng hóa đăng ký tờ khai hải quan tại một Chi cục Hải quan nhưng việc kiểm tra soi chiếu thực hiện tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa bằng máy soi không thuộc địa bàn quản lý của Chi cục thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

7. Hình ảnh và dữ liệu soi chiếu được lưu trữ trên hệ thống máy soi theo quy định tại Quyết định số 2385/QĐ-TCHQ ngày 29/10/2012 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành hải quan. Trường hợp bộ nhớ hệ thống không đủ dung lượng lưu trữ thực hiện sao lưu dữ liệu ra các thiết bị lưu trữ ngoài. Hình ảnh và dữ liệu soi chiếu được truyền trực tuyến về các Trung tâm kiểm tra, giám sát hải quan tại Cục và Tổng cục khi xây dựng xong các Trung tâm.

Kết quả soi chiếu của container phát hiện nghi vấn (bao gồm kết luận phân tích hình ảnh và một hình ảnh tổng thể của container soi chiếu với dung lượng hình ảnh <3MB, trường hợp nghi vấn hình ảnh có đánh dấu vị trí nghi vấn) được cập nhật lưu trữ cùng tờ khai hải quan điện tử trên hệ thống Thông quan điện tử theo quy định của pháp luật về lưu trữ hồ sơ hải quan.
Đối với container soi chiếu không phát hiện nghi vấn thì kết luận phân tích hình ảnh được lưu trữ cùng tờ khai hải quan điện tử trên Hệ thống thông quan điện tử.

Đối với tờ khai hải quan giấy, bản in của kết quả soi chiếu được lưu trữ cùng tờ khai hải quan hải quan giấy theo quy định.

8. Công chức bộ phận máy soi container phải được đào tạo và được cấp giấy chứng nhận về an toàn bức xạ và chứng chỉ sử dụng vận hành máy soi của cơ quan có thẩm quyền hoặc của hãng máy soi.

9. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục:

a) Cục Giám sát quản lý về hải quan: chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy trình, tình hình hoạt động máy soi container, chế độ báo cáo; đầu mối trình lãnh đạo Tổng cục ra quyết định điều chuyển tạm thời máy soi container di động phục vụ kiểm tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm khi có yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button