Pháp Luật

Quyết định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan số 510/QĐ-BTC

Tải về Bản in

Quyết định 510/QĐ-BTC năm 2015 phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính ban hành ngày 19 tháng 03 năm 2015.

Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

BỘ TÀI CHÍNH
——-

Số: 510/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
——————

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án đơn giản hóa 38 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính (Phương án đơn giản hóa kèm theo).

Điều 2. Giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với Vụ Chính sách Thuế và các đơn vị có liên quan dự thảo các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ trường Bộ Tài chính và trình Bộ trưởng ban hành trước ngày 30/4/2015.

Điều 3. Giao Vụ Pháp chế có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PHƯƠNG ÁN
ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

1. Thủ tục Chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

 • Nội dung đơn giản hóa: Thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa điện tử và thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu thông qua hệ thống dữ liệu của cơ quan Hải quan đối với các trường hợp đáp ứng được kết nối dữ liệu hải quan (khuyến khích thực hiện dịch vụ đại lý hải quan).
 • Lý do: Hiện đại hóa giải quyết thủ tục hành chính từ phương thức thủ công đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ chuyển cửa khẩu tốn kém thời gian trong việc khai bản khai hàng hóa và tiếp nhận, bảo quản hồ sơ chuyển cửa khẩu của doanh nghiệp.
 • Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Điều 7, 8 (Chương II) Thông tư số 36/2011/TT-BTC.

2. Thủ tục Chuyển đổi cửa khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

 • Nội dung đơn giản hóa: Thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa điện tử và thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu thông qua hệ thống dữ liệu của cơ quan hải quan đối với các trường hợp đáp ứng được kết nối dữ liệu hải quan qua đó khuyến khích thực hiện dịch đại lý hải quan, giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp giữa cơ quan Hải quan với doanh nghiệp.
 • Lý do: Theo Thông tư 36/2011/TT-BTC, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ chuyển cửa khẩu, nhập khẩu, xuất khẩu được thực hiện theo phương thức thủ công rất mất thời gian trong việc khai bản khai hàng hóa và tiếp nhận, bảo quản hồ sơ chuyển khẩu trong thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu của doanh nghiệp.
 • Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Điều 11 (Chương V) Thông tư 36/2011/TT-BTC.

3. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ

 • Nội dung đơn giản hóa: Thực hiện tiếp nhận bản khai hàng hóa điện tử (áp dụng cả đối với hàng hóa nhập khẩu).
 • Lý do: Theo Thông tư 36/2011/TT-BTC, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường bộ chuyển cửa khẩu, nhập khẩu, xuất khẩu được thực hiện theo phương thức thủ công rất mất thời gian trong việc khai bản khai hàng hóa và tiếp nhận, bảo quản hồ sơ chuyển khẩu trong thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu của doanh nghiệp.
 • Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Điều 11 (Chương V) Thông tư 36/2011/TT-BTC.

4. Thủ tục xem hàng hóa trước khi khai hải quan

 • Nội dung đơn giản hóa: Quy định cụ thể thời hạn giải quyết của cơ quan Hải quan đối với đề nghị của doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp,
 • Lý do: Đảm bảo quyền của doanh nghiệp được quy định tại Luật Hải quan 2014.
 • Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

5. Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan (thủ công – điện tử)

 • Nội dung đơn giản hóa: Sửa lại thời hạn khai bổ sung, cụ thể: đối với hàng đang làm thủ tục hải quan, khai bổ sung trước khi cơ quan Hải quan kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan; đối với hàng hóa đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm cơ quan Hải quan quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm.
 • Lý do: Đảm bảo phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 29 của Luật Hải quan 2014.
 • Kiến nghị thực thi: Sửa đổi Điều 14 Thông tư số 128/2013/TT-BTC;

6. Thủ tục thay tờ khai hải quan (thủ công – điện tử)

 • Nội dung đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục này.
 • Lý do: Về bản chất thủ tục này là một khâu trong thủ tục hủy tờ khai hải quan. Nội dung thay tờ khai hải quan được quy định lồng vào thủ tục hủy tờ khai hải quan tại Thông tư quy định thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Kiến nghị thực thi: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button