Giáo Dục

Review Unit 3 lớp 6 Friends


Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends Review trang 90 91

Nằm trong bộ Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit năm 2021, Soạn tiếng Anh Review Unit 3 lớp 6 Friends bao gồm đáp án các phần bài tập trong SGK tiếng Anh 6 i-Learn Smart World giúp các em ôn tập Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do website.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Listening Review Unit 3 Friends tiếng Anh 6

You will hear Jenny and Tom talking about their brothers and sisters. For each question, choose the correct answer (A, B, or C). You will hear the conversation twice. Em sẽ nghe Jenny và Tom nói về anh em trai và chị em gái của họ. Với mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng (A, B, hoặc C). Em sẽ nghe bài hội thoại hai lần.

Click để nghe

Đáp án

1 – B; 2 – C; 3 – B; 4 – C; 5 – A;

Reading Review Unit 3 Friends i-Learn Smart World 6

Read the text. Choose the best word (A, B, or C) for each space. Đọc văn bản. Chọn từ đúng nhất (A, B hoặc C) cho mỗi chỗ trống.

Đáp án

1 – A; 2 – C; 3 – A; 4 – C; 5 – B;

Vocabulary Review Unit 3 lớp 6 Friends trang 91

Write the correct words from the unit on the lines. The first letter is already there. Viết từ đúng từ bài học vào dòng bên. Chữ cái đầu tiên đã được cho sẵn.

Đáp án

2 – mall

3 – party

4 – badminton

5 – blond

6 – lazy

7 – glasses

Grammar Review Unit 3 Friends tiếng Anh lớp 6 i-Learn Smart World

Circle the correct words. Khoanh chọn từ đúng.

Đáp án

2 – doing

3 – like

4 – Is

5 – not

6 – does

7 – having

Pronunciation Review Unit 3 Friends lớp 6 trang 91

Circle the word that has the underlined part pronounced differently from the others. Khoanh chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác với các từ còn lại.

Đáp án

2 – C; 3 – không có đáp án;

Circle the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions. Khoanh chọn từ khác với ba từ còn lại về vị trí trong âm chính trong mỗi câu hỏi sau.

Đáp án

4 – A; 5 – B; 6 – C;

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 Unit 3 Friends Review trang 90 91 chi tiết nhất. Ngoài ra, website.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh unit 3 lớp 6 Friends khác nhau như:

Từ vựng Unit 3 lớp 6 Friends

Ngữ pháp unit 3 lớp 6 Friends

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 lesson 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button