Giáo Dục

Sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Vocabulary trang 6


Giải tiếng Anh 6 Friends plus Workbook Starter Unit Vocabulary trang 6

Soạn Workbook Vocabulary Preposition and everyday subjects – Starter Unit lớp 6 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Soạn Sách bài tập tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2021 – 2022 do website.com đăng tải. Soạn SBT tiếng Anh Friends Plus lớp 6 trang 6 có đáp án bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập tiếng Anh 6 xuất hiện trong Vocabulary – Starter Unit SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do website.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Find twelve more words in the word search. Tìm hơn 12 từ trong bảng ô chữ sau.

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh 6 Starter Unit Vocabulary trang 6

2. Correct the sentences. Sửa lại câu sao cho đúng.

Đáp án

1. It isn’t a notebook. It’s a pen.

2. It isn’t a dictionary. It is a bag

3. It isn’t a coat. It is a notebook.

4. It isn’t a pen. It is a laptop.

5. It isn’t a bag. It is a coat

3. Look at the pictures. Complete the sentences with the given prepositions. Quan sát tranh. Hoàn thành câu với giới từ đã cho.

Đáp án

1. The clock is __on___ the shelf

2. The bag is __opposite__ the chair

3. The dictionary is __in__ the drawer

4. The desk is __on__ the table

5. The mobile phone is __between__ the laptop and the speaker.

6. The poster is ___next to__ the board.

4. Write sentences about the picture. Use prepositions. Viết câu tả bức tranh. Sử dụng giới từ.

Đáp án

– The speaker is on the shelf.

– The dictionary is on the shelf.

– The calendar is on the shelf

– The poster is on the wall.

– The board is on the wall.

– The clock is in the drawer

– The pen is on the desk

– The coat is on the table.

– The bag is under the table.

– The chair is opposite the table.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh Friends plus lớp 6 Starter Unit Vocabulary Prepositions and Everyday objects. Ngoài ra, website.com đã đăng tải bộ tài liệu Starter Unit lớp 6 bộ Chân trời sáng tạo khác như:

Giải tiếng Anh 6 Workbook Starter Unit Language focus trang 5

Giải SBT tiếng Anh lớp 6 Start Unit Vocabulary Free time trang 4

Starter Unit tiếng Anh 6 Friends Plus

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Starter Unit có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button