Giáo Dục

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary & listening trang 14


Giải Workbook Friends plus 6 Unit 1 Towns and Cities Towns and Cities trang 14

Nằm trong bộ tài liệu Soạn tiếng Anh 6 Friends Plus theo từng Unit năm 2021 – 2022, Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary and Listening trang 14 bao gồm gợi ý đáp án, các phần bài tập tiếng Anh xuất hiện trong Vocabulary and Listening Unit 1 Towns and Cities SBT tiếng Anh Chân trời sáng tạo lớp 6.

Soạn tiếng Anh Friends Plus 6 do website.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

1. Find eight more adjectives in the wordsearch. Write the adjectives under positive or negative. Tìm 8 tính từ trong bảng từ. Viết tính từ dưới cột Positive (khẳng định) hoặc Negative (phủ định).

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary & listening trang 14

Positive: quiet, safe, pretty, friendly.

Negative: dirty, noisy, dangerous

2. Listen to the street interview and tick the correct box. What is the person’s favorite building? Nghe bài phỏng vấn đường phố và chọn đáp án đúng. 

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary & listening trang 14

3. Listen again. Correct the sentences. Nghe lại lần nữa. Sửa câu sao cho đúng.

Đáp án

1. The Heron Tower building is in London

2. The café is French

3. The café is opposite the cinema

4. York station is old.

5.The sports centre is next to the school.

6. The new cinema is very nice building

4. Complete the sentences with be and one of the adjectives from this page. Hoàn thành câu sử dụng Be kèm với một tính từ trong bài.

Đáp án

1. My house / flat is small.

2. Our school is big

3. My area of town is dirty.

4. The streets near my school is dangerous

5. The nearest train station is modern.

6. The cafés in our area is nice.

7. The library in my school is quiet

8. The office buildings in our capital is tall.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh 6 Towns and Cities Vocabulary and Listening trang 14. Xem thêm nhiều tài liệu ôn tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities khác như:

Vocabulary and Listening Unit 1 lớp 6 Towns and Cities trang 18

Giải SBT Friends plus 6 Unit 1 Towns and Cities Vocabulary trang 12

Tiếng Anh 6 Unit 1 Towns and Cities

Bài tập Unit 1 lớp 6 Towns and Cities có đáp án

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button