Giáo Dục

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 3


Soạn SBT tiếng Anh i-Learn Smart World 6 Unit 2 lesson 3

Nằm trong bộ Giải Workbook i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit, Giải SBT Lesson 3 tiếng Anh 6 Unit 2 School bao gồm đáp án các phần bài tập trong SBT tiếng Anh 6 i-Learn Smart World trang 12 – 13 giúp các em học sinh lớp 6 kiểm tra những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do website.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words lesson 3 unit 2 School lớp 6

Fill the blanks. Do the crossword puzzle. Hoàn thành câu. Giải trò chơi câu đố.

Đáp án

2 – author;

3 – Mystery;

4 – Fantasy;

5 – novel;

Listening unit 2 i-Learn Smart World 6 Lesson 3

Listen and circle the correct words. Nghe và khoanh tròn câu trả lời đúng.

Click để nghe

Đáp án

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Lesson 3

Reading Lesson 3 Unit 2 School tiếng Anh 6

a. Read the paragraph and circle True or False. Đọc đoạn văn và khoanh trong True hoặc False.

Đáp án

1 – True

2 – False

3 – False

b. Read the passage again and answer the questions. Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.

Đáp án

2 – It is about three students, Farhan, Raju, and Ranchoddas.

3  – They can learn new things anywhere.

4 – 3 Idiots.

Writing Unit 2 Lesson 3 School lớp 6

The Hobbit is a famous novel and movie. Read the information below and write a paragraph about the Hobbit. Write 40 – 50 words. Hobbit vừa là một cuốn tiểu thuyết & phim nổi tiếng. Đọc thông tin dưới đây về Hobbit. Viết khoảng 40 – 50 câu.

Gợi ý

One of the famous novel and movie I have read is The Hobbit. It’s fantasy novel. The author of the book is J.R.R. Tolkien. The story is about Bilbo Baggins and his friends’ journey to find a lost treasure. The story was adapted into the Hobbit movies series.

Trên đây là Giải SBT tiếng Anh unit 2 lớp 6 School lesson 3 chi tiết nhất. Bên cạnh đó, website.com đã đăng tải bộ tài liệu Lý thuyết & Bài tập tiếng Anh 6 Unit 2 School có đáp án khác nhau như:

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 lesson 3

Bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 School

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button