Giáo Dục

Sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Lesson 3


Soạn SBT tiếng Anh i-Learn Smart World 6 Unit 3 lesson 3

Nằm trong bộ Giải Workbook i-Learn Smart World lớp 6 theo từng Unit, Giải SBT Lesson 3 tiếng Anh 6 Unit 3 Friends bao gồm đáp án các phần bài tập trong SBT tiếng Anh 6 i-Learn Smart World trang 18 – 19 giúp các em học sinh lớp 6 kiểm tra những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do website.com tự biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

New words trang 18 unit 3 lớp 6 Friends lesson 3

a. Complete the words with the vowels (a, e, i, o, u) and y. Hoàn thành từ với nguyên âm (a, e, i, o, u) và y.

Đáp án

2 – helpful

3 – kind

4 – lazy

5 – funny

6 – friendly

b. Fill the blanks with the adjective from task a. Điền vào chỗ trống với tính từ bài a.

Đáp án

2 – funny

3 – friendly

4 – kind

5 – helpful

6 – lazy

Listening lesson 3 unit 3 Friends lớp 6

Listen and answer the questions. Nghe và trả lời câu hỏi.

Click để nghe

Đáp án

2 – She loves reading books and acting just like the characters from the book.

3 – They want her to study at home.

4 – He is kind.

5 – She is happy and friendly.

Reading lesson 3 unit 3 Friends lớp 6 trang 19

Read the summary of the story Charlotte’s web and circle True or False. Đọc bài tóm tắt về câu chuyện Mạng nhện của Charlotte và khoanh tròn Đúng hoặc Sai.

Đáp án

2 – True

3 – True

4 – True

5 – False

Writing lesson 3 tiếng Anh lớp 6 unit 3 Friends

Write an email to your friend about a person you know well. Use the question below to help you with your writing. Write 40 – 50 words. Viết lá thư cho người bạn của em về một người mà em biết. Sử dụng câu hỏi dưới đây để hỗ trợ em viết. Viết khoảng 40 – 50 từ.

Gợi ý

To: [email protected]

From: [email protected]

Hi, website.com

How are you? Let me tell you about one of best friend.  My best friend is Thuy Linh. She is my classmate. She is very beautiful. She is tall and slim. She has a long brown hair. She wears black glasses. She is wearing a pink dress and a pair of white shoes.

Write back soon,

My Le

Trên đây là Giải Sách bài tập tiếng Anh 6 i-Learn Smart World unit 3 lesson 3 chi tiết nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button