Giáo Dục

Skills 2 Unit 9 lớp 9 English in the world


Soạn SGK tiếng Anh Unit 9 lớp 9 Skills 2 nằm trong bộ đề Hướng dẫn giải tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 – 2021 do website.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Skills 2 Unit 9 tiếng Anh lớp 9 English in the world gồm đáp án, hướng dẫn dịch các phần bài tập 1 – 4 trong trang 39 SGK tiếng Anh lớp 9 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

– listen for general and specific information about some students’ experiences in learning and using languages

– write a paragraph about the uses of English in everyday life

2. Objectives:

– Vocabulary: knowledge about the work of students’ experiences in learning and using languages

II. Soạn giải Skills 2 tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English in the world

Listening

1. Listen to four different people talking about speaking and learning languages. Match the summaries (A-E) to each speaker. There is one extra summary. Nghe đoạn nói chuyện của bốn người nói chuyện khác nhau về việc nói và học ngôn ngữ. Nỗi các đoạn tóm tắt (A-E) vào mỗi người nói. Ở đây có một tóm tắt thừa.

Hướng dẫn dịch

1. Cô ấy có thể nói tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Anh thuần thục.

2. Anh ấy đã quyết định học Tiếng Anh một cách đúng đắn sau kì nghỉ lễ ở Anh Quốc.

3. Một người ban khuyên cô ấy tới Anh để học Tiếng Anh.

4. Cô ấy phải học Tiếng Anh bởi vì cô ấy làm việc trong một công ty đa quốc gia.

5. Lý do mà anh ấy giỏi tiếng Đức vì anh ấy sống ở gần biên giới.

Bài nghe

Đáp án

1 – E; 2 – A; 3 – B; 4 – D;

2. Listen to the extracts again and answer the questions. Nghe các đoạn ghi âm một lần nữa và trả lời các câu hỏi.

Bài nghe

Đáp án

1. He went to Rome.

2. She can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

3. He used to be quite bad at English.

4. He picked up enough words and phrases to get by.

5. She thinks that she has learned a lot since she started an English course at an English centre.

Nội dung bài nghe

Speaker 1 (male): My first language is French, but I live near the border, so I’m reasonably good at German. I can also get by in Italian. We went to Rome last summer and I picked up the basics.

Speaker 2 (female): My mother is Spanish and my father is French so I’m bilingual. I’m also fluent in English which I need for my job. I can have a conversation in Italian, but it’s a bit rusty.

Speaker 3 (male): I used to be quite bad at English. I knew a few words of everyday English that I learned at school, but I couldn’t speak a word of anything else. Last summer, I went to England on holiday. While I was travelling around the country, I picked up enough words and phrases to get by. I was told that my pronunciation was quite good, so when I got home I decided to learn English properly.

Speaker 4 (female): Last year, I got a job in a multinational company, so I had to learn English. A friend recommended an English centre and I have been going there for six months. I always enjoy the lessons and the language is taught in a communicative way. I think that I’ve learned a lot since I started. It’s not all fun, though – at the moment I’m studying for my first exam!

Writing

3. Mark notes of four uses of English in your daily life and give an explanation/example for each of them. Then compare your list with a partner. Ghi chú bốn công dụng của tiếng Anh trong nhật ký hằng ngày và đưa ra ví dụ hoặc lời giải thích cho mỗi công dụng đó. Sau đó so sánh danh sách của bạn với bạn cùng học.

Gợi ý

Write emails.

Speak with foreign tourists.

Go abroad.

Read English news.

4. a. Use your notes in 3 to write about what you use English for in your daily life. Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 3 để viết về những gì bạn sử dụng Tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

Gợi ý

Everyday, I use English to write emails to my pen pals and chat with friends in a hobby forum. Besides, English helps me to speak with foreign tourists so that I can improve my knowledge about their cultures. I can go abroad for study or travel because I know English. And finally, I can read English news and website to get more information.

* Xem thêm: Write about what you use English for in your daily life

b. Swap your writing with a partner and review each other’s drafts. Make revisions corrections if necessary. Then present final writing to the class. Trao đổi bài viết của bạn với bạn bề và xem những bài viết khác. Tạo bản chính xác khác nếu cần. Sau đó trình bày bài viết hoàn chỉnh với cả lớp.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button