Biểu Mẫu

Sổ chi tiết bán hàng – Mẫu S16-DNN và S35-DN

Tải về Bản in

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu sổ chi tiết bán hàng được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 và Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán doanh nghiệp, biểu mẫu sổ chi tiết doanh thu là biểu mẫu dùng để kê khai chi tiết bán hàng của các doanh nghiệp, mời các bạn cùng xem và tải về mẫu sổ chi tiết bán hàng tại đây.

1. Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: ……………..

Địa chỉ: …………….

Mẫu số S16-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):…………………

Năm:…………………….

Quyển số:………………

Ngày, tháng ghi sổ Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (521)
A B C D E 1 2 3 4 5

Cộng số phát sinh

– Doanh thu thuần

– Giá vốn hàng bán

– Lãi gộp

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ………………

Ngày … tháng … năm …
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

2. Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S17-DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):………

Năm …………………………

Quyển số: …………………

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
đối ứng
Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày, tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (5212,5231 )
A B C D E 1 2 3=1×2 4 5
Cộng số phát sinh
– Doang thu thuần
– Giá vốn hàngbán
– Lãi gộp

– Sổ này có ……. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……

– Ngày mở sổ: ………………………………………………………

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Ngày …… tháng ……. năm …..

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

3. Mẫu sổ chi tiết bán hàng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ………

Địa chỉ: ………

Mẫu số S35-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ, bất đầu sản đầu tư):………

Năm: ……………………..

Quyển số: ………………..

Ngày tháng ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK
đối ứng
Doanh thu Các khoản tính trừ
Số hiệu Ngày tháng Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế Khác (521)
A B C D E 1 2 3 4 5
Cộng số phát sinh
– Doang thu thuần
– Giá vốn hàngbán
– Lãi gộp

– Sổ này có ……trang, đánh từ trang 01 đến trang………..

– Ngày mở sổ: …………………………………………………….

Ngày…..tháng…..năm……..
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

4. Cách lập sổ chi tiết bán hàng

Cột A: Ghi ngày tháng kế toán ghi sổ.

– Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.

– Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

– Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.

– Cột 1, 2, 3: Ghi số lượng, đơn giá và số tiền của khối lượng hàng hóa (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán hoặc đã cung cấp.

– Cột 4: Ghi số thuế giá trị gia tăng (Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) phải nộp tính trên doanh số bán của số hàng hóa (sản phẩm, dịch vụ, BĐS đầu tư) đã bán hoặc đã cung cấp.

– Cột 5: Ghi số phải giảm trừ vào doanh thu (nếu có) như: Chiết khấu thương mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán,…

Sau khi cộng “Số phát sinh”, tính Chỉ tiêu “Doanh thu thuần” ghi vào cột 3. Cột 3 = Cột 3 trừ (-) Cột 4 và Cột 5. Chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”: Ghi số giá vốn của hàng hóa (sản phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ) đã bán.

Chỉ tiêu “Lãi gộp” bằng (=) chỉ tiêu “Doanh thu thuần” trừ (-) chỉ tiêu “Giá vốn hàng bán”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button