Biểu Mẫu

Số liệu tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Tải về

Mẫu số liệu tiền gửi bằng đồng Việt Nam

share-data.top.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu số liệu tiền gửi bằng đồng Việt Nam được ban hành kèm theo Thông tư 01/2018/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Mẫu dùng để thống kê tiền gửi cá nhân tại ngân hàng.

Nội dung của Mẫu số liệu tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Tên tổ chức tín dụng: ……

Số văn bản: ……

SỐ LIỆU TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM

Ngày … tháng … năm …

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu

Tiền gửi của cá nhân

(1)

(2)

I. Tổng số (=II+III)

II. Tiền gửi không kỳ hạn

III. Tiền gửi có kỳ hạn

Trong đó,

1. Tiền gửi có kỳ hạn đến hạn trong 10 ngày tiếp theo kể từ ngày đề nghị vay

2. Tiền gửi có kỳ hạn đến hạn trong 20 ngày tiếp theo kể từ ngày đề nghị vay

3. Tiền gửi có kỳ hạn đến hạn trong 1 tháng tiếp theo kể từ ngày đề nghị vay

4. Tiền gửi có kỳ hạn đến hạn trong 3 tháng tiếp theo kể từ ngày đề nghị vay

5. Tiền gửi có kỳ hạn đến hạn trong 6 tháng tiếp theo kể từ ngày đề nghị vay

……, ngày … tháng … năm …

Xác nhận của Ban Kiểm soát đặc biệt

Lập biểu

Kiểm soát

Người đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hướng dẫn lập biểu:

Số liệu tiền gửi bằng đồng Việt Nam của khách hàng là cá nhân tính đến thời điểm gần nhất khi tổ chức tín dụng gửi hồ sơ đề nghị vay đặc biệt; không bao gồm tiền gửi của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 01/2018/TT-NHNN.

Mẫu số liệu tiền gửi bằng đồng Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button