Pháp Luật

Thông báo 161/2012/TB-BTTTT

Tải về

Thông báo 161/2012/TB-BTTTT về kết luận của Thứ trưởng Trần Đức Lai tại cuộc họp Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

————-
Số: 161/TB-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2012

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG TRẦN ĐỨC LAI TẠI CUỘC HỌP BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

Ngày 05 tháng 12 năm 2012, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác điều hành và tiến độ triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (Chương trình MTQG) năm 2012 và nhiệm vụ của Ban Quản lý Chương trình MTQG trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên và Tổ giúp việc của Ban Quản lý Chương trình MTQG; đại diện lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Cục Xuất bản, Cục Quản lý PTTH và TTĐT, Cục Báo chí, Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe Thường trực Ban Quản lý Chương trình MTQG báo cáo kết quả, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình MTQG ở Trung ương và địa phương năm 2012 và ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Thứ trưởng Trần Đức Lai đã có kết luận như sau:

1. Trong năm 2012, Ban Quản lý Chương trình MTQG đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong công tác ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện và điều hành Chương trình trong năm 2012 và giai đoạn 2012 – 2015 ở cả Trung ương và địa phương, một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Chương trình (thay thế Thông tư liên tịch 131); xây dựng và làm việc với các Bộ tổng hợp để thuyết minh, bảo vệ Chương trình MTQG; trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 (Quyết định 1212/QĐ-TTg ngày 05/9/2012); tổ chức giao ban trực tuyến, hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương tổ chức lập, triển khai các dự án của Chương trình trong năm 2011, năm 2012 và giai đoạn 2013 – 2015; trình Bộ xem xét và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình năm 2012; tổ chức một số đoàn kiểm tra các tỉnh, thành phố về việc triển khai các nội dung của Chương trình trong năm 2011, năm 2012…

Tuy nhiên, tiến độ triển khai chưa đáp ứng được yêu cầu vì một số lý do sau:

– Việc giao vốn triển khai thực hiện các Chương trình MTQG năm 2012 nói chung và Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2012 nói riêng của cấp có thẩm quyền muộn hơn với quy định của Luật Ngân sách nhà nước (đến tháng 5/2012, Chương trình mới được giao dự toán).

– Tháng 9/2012, Quyết định 1212/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012-2015 mới được ban hành;

– Việc triển khai thực hiện Chương trình trong điều kiện chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một số thành viên của Ban Quản lý Chương trình MTQG của Bộ nghỉ hưu theo chế độ, chuyến công tác khác dẫn đến công tác phối hợp, giám sát trong điều hành của Chương trình chưa được sát sao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button