Biểu Mẫu

Thông báo 68/2013/TB-VPCP

Tải về

Thông báo 68/2013/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn do Văn phòng Chính phủ ban hành.

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-
Số: 68/TB-VPCP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO
Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2012 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA ỦY BAN QUỐC GIA TÌM KIẾM CỨU NẠN

Ngày 21 tháng 01 năm 2013, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác năm 2012 và triển khai công tác năm 2013 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Chủ tịch và các đồng chí Ủy viên Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn cùng một số đại diện của một số Bộ, ngành liên quan.

Sau khi nghe Thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn báo cáo, đánh giá kết quả hoạt động công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN) năm 2012; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 và ý kiến của các thành viên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận:

1. Năm 2012, thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường; số vụ thiên tai, sự cố xảy ra tăng nhiều hơn so với năm 2011, nhưng do có sự tích cực rút kinh nghiệm của những năm trước cùng với sự chủ động, quyết liệt trong chỉ huy, điều hành hiệu quả của Ủy ban Quốc gia TKCN; sự phối hp kịp thời của các Bộ, ngành, địa phương và sự nỗ lực của các lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm nên công tác ứng phó, khắc phục sự cố, tìm kiếm cứu nạn năm 2012 đã đạt được nhiều kết quả tốt, số người và phương tiện được cứu tăng, góp phần giảm thiểu những thiệt hại về người và tài sản của nhà nước và nhân dân. Công tác huấn luyện, diễn tập, hp tác quốc tế về ứng phó thiên tai, sự cố, TKCN đã được quan tâm, bước đầu đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, một số loại vụ việc như: Lũ quét, sét đánh, tai nạn trên sông, nổ, cháy rừng xảy ra tăng về số vụ và số người bị thiệt hại.

2. Năm 2013, để chủ động và ứng phó kịp thời có hiệu quả các tình huống về thiên tai, sự cố. Ủy ban Quốc gia TKCN và các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một số việc sau:

Ủy ban Quốc gia TKCN, phối hp với các địa phương, các cơ quan báo chí thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho mọi người về những ảnh hưởng, tác hại của sự biến đổi khí hậu và din biến phức tạp, khó lường của thời tiết, khí tượng, thủy văn để có ý thức trách nhiệm, thực hiện và phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” trong các hoạt động TKCN.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cần nâng cao chất lượng dự báo để bảo đảm thông tin cần thiết cho các cơ quan chức năng, các lực lượng và người dân chủ động trong ứng phó một cách kịp thời, hiệu quả nhất.

Ủy ban Quốc gia TKCN chủ trì, phối hp với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng đề án thành lập Trung tâm đào tạo gắn với thao trường tổng hợp huấn luyện TKCN của Quốc gia báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý 3 năm 2013. Đồng thời khẩn trương triển khai xây dựng Trung tâm Quốc gia chỉ huy, điều hành TKCN phục vụ kịp thời cho công tác quản lý ứng phó các thảm họa, sự cố.

Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phải xây dựng các danh mục dự báo các vụ việc, nguy cơ rủi ro về thiên tai, sự cố thuộc lĩnh vực, địa bàn của Bộ, ngành, địa phương, xây dựng kế hoạch ứng phó sát thực; tổ chức diễn tập theo kế hoạch, báo cáo Ủy ban Quốc gia TKCN.

Năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia TKCN và các Bộ, ngành liên quan tổ chức tốt cuộc diễn tập ARDEX-13. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phối hp với Quân khu 5 và một số cơ quan chức năng của các Bộ có liên quan diễn tập ứng phó động đất và TKCN; Bộ Quốc phòng chđạo Quân khu 9 tổ chức hội thao sử dụng phương tiện thủy nội địa TKCN.

– Về vốn bảo đảm cho các dự án thuộc lĩnh vực TKCN, giao Ủy ban Quốc gia TKCN xác định những trang, thiết bị, phương tiện cấp bách thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ bảo đảm phục vụ nhiệm vụ TKCN đạt hiệu quả cao nhất.

Giao Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN chủ trì, phối hp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các phương tiện cơ động của các lực lượng phục vụ công tác TKCN để làm thủ tục cấp giấy ưu tiên cho xe.

Đđảm bảo cho công tác TKCN được kịp thời, hiệu quả, chế độ trực của cơ quan thường trực TKCN của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương phải đảm bảo trực liên tục 24/24 giờ hàng ngày. Giao Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN nghiên cứu báo cáo Chủ tịch Ủy ban tại Hội nghị Tổng kết công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn toàn quốc vào cuối Quý 1 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
Thủ tướng, các Phó TTg (để báo cáo);
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Văn phòng TW Đng;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Quốc hội;
UBQP-AN của Quốc hội;
Ban Chđạo PCLBTW;
BCĐTW về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và chống cháy rừng;
Ủy ban ATGT QG;
Tập đoàn Dầu khí VN;
Các thành viên UBQG TKCN;
Văn phòng UBQG TKCN;
VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN, KTTH, QHQT;
Lưu: VT, NC (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button