Biểu Mẫu

Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp

Tải về Bản in

Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp áp dụng cho doanh nghiệp đăng ký thủ tục tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, công ty. Sau khi hoàn thành hồ sơ báo cáo về những khó khăn và vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải, doanh nghiệp sẽ đưa ra thông báo tạm ngừng hoạt động của công ty. Mẫu thông báo nêu rõ thông tin về doanh nghiệp, nội dung của bản thông báo, thời gian tạm ngừng, lý do tạm ngừng…

  1. Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

  TÊN DOANH NGHIỆP
  ——–

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————

  Số: …………..

  … …, ngày… … tháng… … năm … …

  THÔNG BÁO

  Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

  Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………………………..

  Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………….

  Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………

  Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

  Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………

  1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh:

  a) Đối với doanh nghiệp:

  Đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày….tháng….năm ………….. cho đến ngày… .tháng…. năm…………..

  Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………………………………

  Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh.

  b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

  Đăng ký tạm ngừng hoạt động từ ngày … tháng … năm … cho đến ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

  Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) …….

  Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:……

  Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ………………………………………

  Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………. …

  Lý do tạm ngừng: …………………………………

  Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).

  Tên chi nhánh: ……………………………………..

  Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………………………..

  Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):

  Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………. ……..

  2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo1:

  a) Đối với doanh nghiệp:

  Đăng ký tiếp tục kinh doanh từ ngày….tháng…..năm ……………………..

  Lý do: …………………………………………………..

  □ Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang hoạt động (đánh dấu vào ô này trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với doanh nghiệp và tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp).

  b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

  Đăng ký tiếp tục hoạt động từ ngày….tháng….năm ………… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

  Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) ……..

  Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ………

  Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế):

  Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: …………………….

  Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

  Tên chi nhánh: ………………………………………………………………………………………………..

  Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………………………..

  Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………………

  Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ……………………………..

  Lý do: …………………………………………………..

  Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
  (Ký, ghi họ tên)2

  ______________________

  1 Doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

  2 Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

  Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/đăng ký hoạt động trở lại trước thời hạn đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

  2. Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp số 2

  Nội dung cơ bản của thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp như sau:

  Tên doanh nghiệp….
  Số: ………………….

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————————

  THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

  Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………………………………..

  Giấy chứng nhận ĐKKD số:………………………Do:…………………..Cấp ngày:…………………

  Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………………………………

  Điện thoại:…………………………………………Fax:………………………………..……………………..

  Email:…………………………………………………………………………………………………………………..

  Website:……………………………………………………………………………………………………………

  Ngành, nghề kinh doanh ……………………………………………………………………………………………

  Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau:

  Thời gian tạm ngừng: ………………………………………………………………………………………………

  Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày…………tháng…………..năm …………..

  Thời điểm kết thúc: ngày………..tháng………….năm ………………

  Lý do tạm ngừng: …………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………………………………………..

  Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này.

  ……….., ngày …….tháng…….năm …….
  Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
  (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Back to top button