Pháp Luật

Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Tải về Bản in

Thông tư 06/2017/TT-BTC – Sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Thông tư 06/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế ban hành ngày 20 tháng 01 năm 2017. Mời các bạn cùng tham khảo để cập nhật những thông tin mới nhất về Luật Quản lý thuế từ năm 2017.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017 mới nhất

Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật quản lý thuế sửa đổi

BỘ TÀI CHÍNH
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 06/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2017

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 34A THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG TẠI KHOẢN 10 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ 26/2015/TT-BTC)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung tại Khoản 10 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) như sau:

“1. Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không nộp thuế đúng thời hạn dẫn đến nợ thuế thì không thực hiện cưỡng chế thuế và không phải nộp tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế còn nợ nhưng không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán.”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 • Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
 • Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Văn phòng Tổng Bí thư;
 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
 • Toà án nhân dân tối cao;
 • Kiểm toán nhà nước;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 • Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
 • Hội đồng nhân dân, Uỳ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho
  bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 • Công báo;
 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
 • Website Chính phủ;
 • Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế;
 • Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
 • Lưu: VT, TCT (VT, CS, QLN (2b)).
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button