Pháp Luật

Thông tư 08/2012/QĐ-KTNN

Tải về

Thông tư 08/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước ngày 05 tháng 11 năm 2012 về việc ban hành quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
———————-
Số: 08/2012/QĐ-KTNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu,
bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán

—————————
TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán Nhà nước;

Căn cứ Luật Lưu trữ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và hủy hồ sơ kiểm toán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 05/2008/QĐ-KTNN ngày 01/04/2008 của Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và tiêu hủy hồ sơ kiểm toán.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước, các Đoàn Kiểm toán Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
– Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Trung ương Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;
Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– VKSND tối cao, TAND tối cao;
– Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng,
chống tham nhũng; Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91;
– Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Lãnh đạo KTNN; các đơn vị trực thuộc KTNN;
– Lưu: VT, Vụ CĐ&KSCLKT (2).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

(Đã ký)

Đinh Tiến Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button