Biểu Mẫu

Thông tư 207/2012/TT-BTC

Tải về

Thông tư 207/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định 1112/QĐ-TTg.

BỘ TÀI CHÍNH
—————–

Số: 207/2012/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2012

THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ BÁN THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU CHO DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN TÁI XUẤT VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ TÁI XUẤT THUỐC LÁ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1112/QĐ-TTG NGÀY 21/8/2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ như sau:

Chương I.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất và việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 1112/QĐ-TTg ngày 21/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương và bộ phận thường trực giúp việc (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127 Trung ương); Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại cấp tỉnh và bộ phận thường trực giúp việc (gọi tắt là Ban chỉ đạo 127 địa phương).

2. Sở Tài chính tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trụ sở doanh nghiệp được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu (sau đây gọi tắt là Sở Tài chính).

3. Cơ quan làm đầu mối theo quy định tại Mục II, Hướng dẫn thực hiện thí điểm tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu ban hành kèm theo Quyết định số 5500/QĐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 20/9/2012.

4. Các lực lượng chống buôn lậu tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công an, Hải quan, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng…).

5. Doanh nghiệp được Bộ Công Thương chỉ định thực hiện tái xuất thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu (sau đây gọi tắt là Doanh nghiệp).

Chương II.
XÁC ĐỊNH GIÁ THUỐC LÁ CÒN CHẤT LƯỢNG NHẬP LẬU BỊ TỊCH THU ĐỂ TÁI XUẤT

Điều 3. Trình tự, thủ tục xác định giá thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu bán cho doanh nghiệp thực hiện tái xuất

1. Cơ quan chủ trì xác định giá:

Sở Tài chính nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở chính là cơ quan chủ trì xác định và thông báo giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho Doanh nghiệp thực hiện tái xuất.

2. Trình tự, thủ tục xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu:

a) Doanh nghiệp xây dựng mức giá mua cụ thể cho từng nhãn, loại bao thuốc lá và gửi Sở Tài chính;

b) Sau khi nhận được văn bản của Doanh nghiệp đề nghị xác định giá thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban chỉ đạo 127 địa phương, các lực lượng chống buôn lậu tại địa phương xem xét, xác định và thông báo giá bán thuốc lá nhập lậu bị tịch thu cho Doanh nghiệp trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi Sở Tài chính nhận được đề nghị của Doanh nghiệp. Sở Tài chính chịu trách nhiệm thông báo giá bán, lưu giữ hồ sơ xác định giá bao gồm: Biên bản cuộc họp xác định giá của các đơn vị, văn bản đề nghị giá của Doanh nghiệp và các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Trường hợp cần thiết, Sở Tài chính thành lập Hội đồng xác định giá bán thuốc lá còn chất lượng nhập lậu bị tịch thu cho Doanh nghiệp thực hiện tái xuất (sau đây gọi tắt là Hội đồng định giá).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button