Pháp Luật

Thông tư 26/2019/TT-BCT

Tải về Bản in

Thông tư số 26/2019/TT-BCT

Thông tư 26/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Ngày 14/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 26/2019/TT-BCT về việc quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh rượu phải tiến hành kê khai sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh 01 lần/năm trước ngày 15/01 kế hoạch sản xuất cả năm. Nếu có sự thay đổi nội dung kê khai, hộ gia đình, cá nhân phải cập nhật thông tin và gửi bản kê khai trước khi tiến hành sản xuất rượu. Hộ gia đình, cá nhân không có kế hoạch sản xuất năm thì phải kê khai trước mỗi lần sản xuất rượu.

BỘ CÔNG THƯƠNG

————-

Số: 26/2019/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2019

THÔNG TƯ

Quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ
công không nhằm mục đích kinh doanh

———–

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 06 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh (sau đây gọi tắt là hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

2. Cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc kê khai về sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

Điều 3. Thực hiện kê khai

1. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu gửi bản kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu.

2. Hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thực hiện kê khai 01 lần/năm trước ngày 15 tháng 01 hàng năm cho kế hoạch sản xuất cả năm. Trường hợp có sự thay đổi nội dung kê khai, hộ gia đình, cá nhân phải cập nhật thông tin và gửi bản kê khai trước khi tiến hành sản xuất rượu.

Đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu không có kế hoạch sản xuất cho cả năm phải thực hiện kê khai trước mỗi lần sản xuất rượu.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp tại địa phương tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc kê khai theo quy định tại Thông tư này;

b) Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm;

c) Trước 30 tháng 12 hàng năm, báo cáo sản lượng và tình hình bảo đảm an toàn thực phấm đối với sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn đến Bộ Công Thương.

2. Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh:

a) Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và tự chịu trách nhiệm về những thông tin đã kê khai;

b) Thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất rượu và tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu do mình sản xuất;

c) Sử dụng các nguyên liệu và các phụ gia khác có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm để sản xuất rượu.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Nơi nhận:

– Thủ tương Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

– Văn phòng TW Đảng;

– Văn phòng Tổng Bí thư;

– Văn Phòng Chủ tịch nước;

– Văn phòng Quốc hội;

– Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;

– Tòa án nhân dân tối cao;

– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

– Kiểm toán Nhà nước;

– Công báo;

– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

– Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

– Lưu: VT, CN.

B TRƯỞNG

Trần Tuấn Anh

Văn bản có phụ lục biểu mẫu đính kèm, mời các bạn sử dụng file tải về để xem nội dung biểu mẫu.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được share-data.top cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button