Pháp Luật

Thông tư 48/2015/TT-BCT về quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc

Tải về Bản in

Thông tư 48/2015/TT-BCT về quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc

Thông tư 48/2015/TT-BCT về quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc do Bộ Công Thương ban hành, có hiệu lực ngày 14/12/2015, có nội dung cụ thể về sửa đổi Thông tư 40/2015/TT-BCT quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc.

Thông tư 31/2015/TT-BTTTT hướng dẫn xuất nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng

Thông tư 35/2015/TT-BCT quy định về bảo vệ môi trường ngành Công thương

Quyết định 54/2015/QĐ-TTg sửa đổi quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 48/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2015

THÔNG TƯ
SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 40/2015/TT-BCT NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY TẮC XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc đã được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc ký chính thức ngày 05 tháng 5 năm 2015 tại Hà Nội, Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc và đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Hàn Quốc (sau đây gọi là Thông tư số 40/2015/TT-BCT).

Điều 1. Sửa đổi Điều 3 Thông tư số 40/2015/TT-BCT

Sửa đổi Điều 3 Thông tư số 40/2015/TT-BCT như sau:

Điều 3. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2015./.”

Điều 2. Điều khoản thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 12 năm 2015./.

Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
 • UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
 • Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Tổng bí thư, Văn phòng Quốc hội;
 • Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
 • Viện KSND tối cao;
 • Tòa án ND tối cao;
 • Cơ quan TW của các Đoàn thể;
 • Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
 • Công báo;
 • Kiểm toán Nhà nước;
 • Các website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
 • Các Sở Công Thương;
 • Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ, Cục; các Phòng QLXNK khu vực (20);
 • BQL các KCN và CX Hà Nội;
 • Lưu: VT, XNK (10).

BỘ TRƯỞNG

Vũ Huy Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button