Pháp Luật

Thông tư quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin qua cổng 1400 số 10/2015/TT-BTTTT

Tải về Bản in

Thông tư 10/2015/TT-BTTTT Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Giá cước dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
——–

Số: 10/2015/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH GIÁ CƯỚC KẾT NỐI DỊCH VỤ NHẮN TIN ĐẾN
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ NHÂN ĐẠO QUỐC GIA (CỔNG 1400)

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400).

Điều 1. Giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin

1. Giá cước kết nối dịch vụ nhắn tin đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia (Cổng 1400) là 218 đồng/bản tin nhắn.

2. Giá cước kết nối này không phân biệt giờ bình thường, giờ thấp điểm, giờ cao điểm và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2015.

2. Quyết định số 45/2008/QĐ-BTTTT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về ban hành giá cước bản tin nhắn và tỷ lệ chia giá cước bản tin nhắn đến Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông, Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam (VTC) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

  • Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
  • VP Trung ương Đảng;
  • VP Tổng bí thư;
  • VP Quốc hội;
  • VP Chính phủ;
  • VP Chủ tịch nước;
  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  • Toà án nhân dân tối cao;
  • Kiểm toán Nhà nước;

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Bắc Son

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button