Pháp Luật

Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 2015 mặt hàng đường từ Lào số 08/2015/TT-BCT

Tải về Bản in

Quy định về nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng đường từ Lào

Thông tư số 08/2015/TT-BCT quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành, xét theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu. Thông tư 08/2015/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2015.

Thông tư quy định về việc nhập khẩu hàng hóa của Lào số 02/2015/TT-BCT

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 08/2015/TT-BCT Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2015 MẶT HÀNG ĐƯỜNG CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2890/VPCP- QHQT của Văn phòng Chính phủ ngày 24 tháng 4 năm 2015 về việc hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ Lào vào Việt Nam;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 mặt hàng đường có xuất xứ từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2015 có xuất xứ từ CHDCND Lào.

Điều 2. Lượng hạn ngạch, thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch

Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 1701) năm 2015 có xuất xứ từ CHDCND Lào là 50.000 tấn, thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch 2,5%.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Thương nhân nhập khẩu đường từ Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Hoàng Anh Attapeu (Lào) sản xuất tại Lào và có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S do cơ quan có thẩm quyền của CHDCND Lào cấp theo quy định được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu 2,5%.

2. Thủ tục nhập khẩu hàng hóa giải quyết tại hải quan cửa khẩu theo quy định, không phải xin phép Bộ Công Thương và thực hiện theo nguyên tắc trừ lùi tại cơ quan hải quan cho đến hết lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 2 của Thông tư này.

3. Trường hợp nhập khẩu đường ngoài số lượng hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 2 của Thông tư này, thương nhân phải thực hiện các chính sách quản lý nhập khẩu và thuế nhập khẩu đường theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

4. Thương nhân nhập khẩu báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu đường theo từng tháng trước ngày 05 của tháng kế tiếp hoặc đột xuất khi có yêu cầu, gửi về Bộ Công Thương, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan). Mẫu báo cáo tình hình thực hiện nhập khẩu đường quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 5 năm 2015./.

BỘ TRƯỞNG

Vũ Huy Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button