Pháp Luật

Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh

Tải về

Thông tư số 02/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

—————
Số: 02/2012/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2012

THÔNG TƯ
Quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994
để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
____________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định năm 2010 làm năm gốc thay cho năm gốc 1994 để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh như sau:

Điều 1. Sử dụng bảng giá bán sản phẩm của người sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2010 (Phụ lục I kèm theo) để tính toán các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh thuộc ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Điều 2. Sử dụng hệ thống chỉ số giá để tính các chỉ tiêu theo giá so sánh thuộc các ngành trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản.

1. Hệ thống chỉ số giá để tính các chỉ tiêu theo giá so sánh gồm:

– Chỉ số giá tiêu dùng;

– Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian;

– Chỉ số giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất;

– Chỉ số giá sản xuất;

– Chỉ số giá xây dựng;

– Chỉ số giá bất động sản;

– Chỉ số giá hàng hóa xuất khẩu;

– Chỉ số giá hàng hóa nhập khẩu.

2. Công thức tính chỉ số giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button