Biểu Mẫu

Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH

Tải về

Thông tư số 08/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện”.

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

———————
Số: 08/2011/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2011

THÔNG TƯ
Ban hành “quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động
đối với thang máy điện”
___________________

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 346/BKHCN-TĐC, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện.

Ký hiệu: QCVN: 02/2011/BLĐTBXH

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện có hiệu lực sau 06 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm kịp thời phản ánh với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
– Tòa án nhân dân tối cao
– Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
– Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
– Công báo;
– Website Bộ LĐTBXH;
– Lưu VT, PC, Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)
Bùi Hồng Lĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Check Also
Close
Back to top button