Biểu Mẫu

Thông tư số 15/2014/TT-BLĐTBXH

Tải về Bản in
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

—————

Số: 15/2014/TT-BLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM

Căn cứ Nghị định số 71/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em,

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Thông tư này hướng dẫn việc tổ chức Tháng hành động vì trẻ em.

2. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em các cấp, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em và trẻ em.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Tháng hành động vì trẻ em là đợt cao điểm truyền thông, vận động xã hội thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Điều 3. Mục đích tổ chức Tháng hành động vì trẻ em

1. Thúc đẩy sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, gia đình và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

2. Thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình; vận động xã hội nhằm cải thiện điều kiện sống, tạo cơ hội để trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện.

3. Tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

Điều 4. Xác định chủ đề, nội dung hoạt động

1. Chủ đề

Hằng năm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội căn cứ vào tình hình thực tiễn đất nước xây dựng kế hoạch có nội dung, chủ đề tập trung vào những vấn đề xã hội bức xúc có liên quan đến trẻ em mà cộng đồng xã hội quan tâm hoặc luật pháp, chính sách liên quan tới trẻ em đã và sắp ban hành để truyền thông, vận động nâng cao nhận thức của cộng đồng. Chủ đề cần ngắn gọn, dễ hiểu, chứa đựng thông điệp thúc đẩy hành động tích cực vì trẻ em.

2. Nội dung hoạt động

Tập trung vào các yêu cầu về chỉ đạo, định hướng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; mục tiêu chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cần vận động xã hội quan tâm giải quyết trong kế hoạch hàng năm và 5 năm.

Điều 5. Thời gian tổ chức

Tháng hành động vì trẻ em được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 hằng năm.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button