Pháp Luật

Thông tư số 20/2011/TT- BKHCN Quy định Tổ chức và Hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015

Tải về

Thông tư số 20/2011/TT- BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ: Quy định Tổ chức và Hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015.

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
————————-

Số: 20/2011/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————————-

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2011

THÔNG TƯ
Quy định Tổ chức và Hoạt động của Ban Chủ nhiệm
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp
nhà nước giai đoạn 2011-2015

– Căn cứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

– Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tổ chức quản lý hoạt động Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011-2015;

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc tổ chức và hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011- 2015 như sau:


Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011 – 2015 (sau đây gọi là Ban Chủ nhiệm Chương trình).

Điều 2. Ban chủ nhiệm Chương trình

1. Ban Chủ nhiệm Chương trình gồm từ 03 đến 05 thành viên, trong đó có Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm, uỷ viên kiêm thư ký khoa học và các uỷ viên khác. Ban chủ nhiệm chương trình do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập.

2. Ban Chủ nhiệm Chương trình được cơ cấu theo lĩnh vực chuyên môn của Chương trình nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý có hiệu quả các nội dung nghiên cứu trọng tâm của Chương trình.

3. Thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình là những người có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư này và do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm.

Điều 3. Nguyên tắc, điều kiện hoạt động của Ban Chủ nhiệm Chương trình

1. Ban chủ nhiệm Chương trình hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quá trình tổ chức thực hiện, trình độ khoa học, công nghệ và các kết quả của Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước (sau đây gọi tắt là Chương trình).

2. Ban Chủ nhiệm Chương trình có thể tổ chức các nhóm chuyên gia có chuyên môn thuộc các nội dung nghiên cứu trọng tâm để tư vấn về những vấn đề liên quan trong quá trình hoạt động của Chương trình.

3. Thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình không làm chủ nhiệm đề tài, dự án thuộc Chương trình trực tiếp quản lý.

4. Thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình được tạo điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Chương trình và được hưởng tiền công theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button