Biểu Mẫu

Thông tư số 57/2011/TT-BGTVT về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe ô tô

Tải về

Thông tư số 57/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe ô tô.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

—————
Số: 57/2011/TT- BGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

THÔNG TƯ
Về việc ban hành 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
về phụ tùng của xe ô tô
____________________

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông Vận tải;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 03 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe ô tô sau đây:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kính an toàn của xe ô tô;

Số hiệu QCVN 32:2011/BGTVT.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gương chiếu hậu dùng cho xe ô tô;

Số hiệu QCVN 33:2011/BGTVT.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lốp hơi dùng cho xe ô tô;

Số hiệu QCVN 34:2011/BGTVT.

Điều 2. Thông tư này hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Văn phòng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo;
– Bộ Khoa học và Công nghệ (để đăng ký);
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Website Bộ GTVT;
– Lưu VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đinh La Thăng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button