Giáo Dục

Thông tư về chương trình giáo dục quốc phòng cho trình độ trung cấp nghề số 08/2015/TT-BLĐTBXH

Tải về Bản in

Thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH về chương trình giáo dục quốc phòng cho trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề, áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề, được Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề.

Những thông tư, nghị định đi kèm thông tư số 08/2015/TT-BLĐTBXH:

  • Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13

Chương trình giáo dục quốc phòng cho trình độ trung cấp nghề

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 08 /2015/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

THÔNG TƯ
BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH, GIÁO TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH DÙNG CHO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề như sau:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này chương trình, giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh để áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

1. Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề, đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ cao đẳng nghề, đối tượng tuyển sinh tốt nghiệp trung học phổ thông được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ trung cấp nghề được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

5. Giáo trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh dùng cho trình độ cao đẳng nghề được quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 4 năm 2015 và thay thế Quyết định số 27/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh dùng trong các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button