Pháp Luật

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã được thực hiện thế nào? Quyền khiếu nại của công dân gồm những gì?

1. Quyền khiếu nại là gì?

Điều 2 luật Khiếu nại 2011 quy định:

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

=> Đối tượng của khiếu nại là quyết định hành chính, hành vi hành chính; những quyết định, hành vi này chỉ bị khiếu nại khi người khiếu nại có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình

Người khiếu nại là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại.

2. Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận đơn khiếu nại.

UBND xã tiếp nhận đơn khiếu nại nếu nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình.

Nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã thì UBND xã gửi đơn và tài liệu liên quan (nếu có) cho người có thẩm quyền.

Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, người có thẩm quyền thụ lý giải quyết và thông báo về việc thụ lý giải quyết; trường hợp không thụ lý để giải quyết thì nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác minh nội dung khiếu nại.

Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu (Không quá 30 ngày, vụ việc phức tạp có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày) cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button