Pháp Luật

Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề 2021

Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề. Việc tranh chấp đất đai liền kề xảy ra khá nhiều trong những năm gần đây. Việc tranh chấp này được giải quyết thế nào?

1. Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề 2021

Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề được thực hiện như sau theo điều 202, 203 Luật Đất đai 2013:

1.1. Hòa giải

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 202 Luật Đất đai 2013, khi các bên có tranh chấp về đất đai thì Nhà nước khuyến khích các bên tranh chấp đất đai tự hòa giải với nhau. Nếu không tự hòa giải được thì các bên sẽ giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở (hòa giải thông qua UBND xã).

Hòa giải là một thủ tục bắt buộc.

Việc hòa giải tại UBND được quy định tại điều 88 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã như sau:

1.2. Giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề tại Tòa án, UBND huyện

Tùy thuộc vào việc đất có sổ đỏ hay chưa mà các cách giải quyết sẽ có những điểm khác nhau. Để biết cụ thể cách giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề, mời các bạn tham khảo bài: Quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai 

2. Đơn khiếu nại tranh chấp ranh giới đất liền kề

Các bạn có thể xem mẫu Đơn khiếu nại tranh chấp ranh giới đất liền kề tại bài: Đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

3. Biên bản thỏa thuận ranh giới đất

Ranh giới đất đai có thể được xác định theo sự thỏa thuận của các bên. Để ghi nhận sự thỏa thuận đó, các bạn có thể lập biên bản thỏa thuận ranh giới đất.

Biên bản thỏa thuận ranh giới đất là sự thỏa thuận của mọi người, pháp luật không yêu cầu biên bản này phải theo một mẫu nhất định nào. Do đó, các bên có thể soạn thảo theo ý của mình.

Các bạn có thể tham khảo mẫu dưới đây:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH RANH GIỚI MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

(theo hiện trạng sử dụng)

Hôm nay, ngày….. tháng …..năm….., tại [địa chỉ mảnh đất], [đơn vị đo đạc] đã tiến hành đo đạc xác định ranh giới thửa đất tại thựa địa của Ông/Bà:…………………………., Giấy tờ pháp lý số:……………………..cấp ngày:…../……/năm, tại………………., địa chỉ thường trú tại: ………..

Ông/Bà là chủ sở hữu của mảnh đất thuộc thửa đất số……….., giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………….cấp tại………………, tờ bản đồ địa chính số: …………………., có vị trí tại: thôn/xóm/ấp…..……., xã/phường/thị trấn……., quận/huyện/thị xã………….., tỉnh/thành phố………, mục đích sử dụng đất:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện UBND xã, cán bộ địa chỉnh và [đơn vị đo đạc]

1.1……………………………: chủ tịch/ phó chủ tịch UBND xã…………..

1.2……………………………: cán bộ địa chính xã……………….

1.3……………………………: đại diện đơn vị đo đạc

2. Chủ sở hữu thửa đất

Ông/Bà: ………………………

Đồng chủ sở hữu (nếu có) Ông/Bà:………………………..

3. Các chủ sở hữu đất liền kề

3.1. Ông/Bà:……………………………

Chủ sở hữu mảnh đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

3.2. Ông/Bà: …………………………..

Chủ sở hữu mảnh đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

3.3. Ông/Bà: …………………………..

Chủ sở hữu mảnh đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

3.4. Ông/Bà: …………………………..

Chủ sở hữu mảnh đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

II. NỘI DUNG ĐO ĐẠC

1. Sơ đồ thừa đất và các thửa đất xung quanh

[ Kết quả đo đạc do đơn vị đo đạc cung cấp]

2. Tọa độ đo đạc tương ứng với diện tích theo thực tế

[ Kết quả đo đạc do đơn vị đo đạc cung cấp]

[ Lưu ý thông số kỹ thuật theo hệ tọa độ VN – 2000 hoặc tùy theo thực trạng mảnh đất]

3. Mô tả chi tiết mốc giới ranh giới thửa đất

Đại diện UBND xã

(Ghi rõ ý kiến, Đóng dấu, Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện cán bộ địa chính xã

(Ghi rõ ý kiến, Ký và ghi rõ họ tên)

Đơn vị đo đạc

(Ghi rõ ý kiến, Đóng dấu, ký và ghi rõ họ tên)

Chủ sở hữu thửa đất

(Ghi rõ ý kiến, Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây, share-data.top.vn đã cung cấp cho bạn đọc Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh giới đất liền kề 2021. Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết có liên quan tại mảng Hỏi đáp pháp luật

Các bài viết liên quan:

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

    Back to top button