Giáo Dục

Tiếng Anh 12 Unit 5: Project

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 12 Unit 5 Project giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 69 để chuẩn bị bài Cultural Identity trước khi đến lớp.

Soạn Project Unit 5 lớp 12 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 12 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 12. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Câu 1

Work in groups of four or five. Choose one ethnic group in Viet Nam. Look for information about the features that define the group’s cultural identity.

(Làm việc trong nhóm bốn người hoặc năm người. Chọn một nhóm dân tộc ở Việt Nam. Tìm thông tin về các đặc điểm xác định bản sắc văn hóa của nhóm.)

Suggested ethnic groups (Nhóm dân tộc gợi ý):

• the Rhade (or Ede) in Central Highlands (Rhade (hay Ê Đê) ở Tây Nguyên)

• the Cham in central Viet Nam and An Giang Province (Chăm ở miền Trung Việt Nam và tỉnh An Giang)

• the Tay in northern Viet Nam (Tày ở miền Bắc Việt Nam)

Trả lời

the Tay in northern Viet Nam

– Traditional Tay costumes are made from self-made cotton yarn, dyed indigo on men’s and women’s clothes, with almost no decorative pattern.

– The female has a high collar, Ao Nam Than, five buttons on the neck and the right side, trousers, belts, towels.

– Festival day, they are wearing a white blouse inside.

– Previously, many Tay women also wear skirts, recently moved to wear pants, long heels, wide feet,

– The Tay women also have short-sleeved tunics, which go beyond the knees. Jewellery with necklace, bracelet, anklet and silver bead.

Dịch nghĩa:

người Tày ở miền Bắc Việt Nam

– Trang phục truyền thống của người Tày được làm từ sợi bông tự làm, nhuộm màu chàm trên quần áo nam và nữ, hầu như không có kiểu trang trí.

– Phụ nữ có cổ áo cao, Áo Năm Thân, năm nút trên cổ và bên phải, quần tây, thắt lưng, khăn.

– Ngày lễ, họ mặc áo choàng trắng bên trong.

– Trước đây, nhiều phụ nữ Tày mặc váy, gần đây đã chuyển sang mặc quần, đi giày cao gót, chân rộng,

– Phụ nữ Tày cũng có áo chẽn ngắn tay, vượt qua đầu gối. Trang sức với vòng cổ, vòng tay, mắt cá chân và hạt bạc.

Câu 2

Design a poster to introduce the ethnic group. Add pictures to make it more attractive. Include the information about:

(Thiết kế một poster giới thiệu nhóm dân tộc. Thêm hình ảnh để làm cho nó hấp dẫn hơn. Bao gồm thông tin về:)

+ Population(Dân số)

+ Region(s) with significant population (Tỉnh với dân số đáng kể)

+ Language (Ngôn ngữ)

+ Religion and beliefs (Tôn giáo và tín ngưỡng)

+ Clothing (Quần áo)

+ Traditional food and drink (thực phẩm truyền thống và đồ uống)

+ Festivals and music (Lễ hội và âm nhạc)

Câu 3

Introduce your poster to the class and give a presentation on the cultural features of the ethnic group.

(Giới thiệu poster của bạn đến lớp và đưa ra một bài thuyết trình về những nét văn hóa của dân tộc.)

Trả lời

There are lots of interesting features that help define a group’s cultural identity. Some of them are population, religion, language, clothing, traditional food and drink, festival and music. We choose to talk about the Ede in Central Highlands. The group had a population of 331,194 people in 2009 and mainly lives in Dak Lak province. They speak Rhade. Their traditional food and drink is forest bitter melon and wine rice. Their favourite music is musical instruments such as gongs, flutes and drums. Their traditional clothes for women are shirts and vests and loincloths for men. There are two main festivals held by the Ede, which are Elephant racing in March and the New Rice Festival or Hua Esei Mrao in October.

Dịch nghĩa:

Có nhiều tiêu chí thú vị giúp định nghĩa bản sắc văn hóa của một nhóm người. Một trong những tiêu chí đó là: dân số, tôn giáo, ngôn ngữ, trang phục, thức ăn và đồ uống truyền thống, lễ hội và âm nhạc. Chúng tôi chọn nói về người Ê Đê ở Tây Nguyên. Nhóm dân tộc này có tổng dân 331.194 người vào năm 2009 và chủ yếu sống ở tỉnh Đắc Lắc. Họ nói tiếng Ê Đê. Món ăn và đồ uống truyền thống của họ là mướp đắng hái ở rừng và rượu gạo. Thể loại âm nhạc yêu thích của họ là các nhạc cụ như cồng chiêng, sáo và trống. Trang phục truyền thống cho phụ nữ là áo và áo gi-lê và đàn ông là khố. Có hai lễ hội chính được tổ chức bởi người Ê Đê đó là lễ hội đua voi vào tháng Ba và Lễ hội mừng lúa mới hay còn gọi là Hua Esei Mrao vào tháng Mười.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button