Giáo Dục

Tiếng Anh 6 Unit 1: Language Focus 2

Tiếng Anh 6 Unit 1: Language Focus giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 19 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 1: Towns and cities trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 1 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Big Data:

Câu 1

Write the comparative form of the adjectives in the table. (Viết các dạng so sánh hơn của các tính từ trong bảng sau)

Gợi ý trả lời

cleaner, slower, nicer, safer, friendlier, prettier, bigger, hotter

– more modern, more expensive, better

Câu 2

Write sentences using the correct comparative form of the adjectives in brackets. How do you say than in your language? (Viết các câu sử dụng dạng so sánh hơn của các tính từ trong ngoặc. Cách nói “than” trong tiếng của bạn)

Adjectives

Gợi ý trả lời

1. It’s more expensive here than in my country.

2. The weather today is worse than it was yesterday.

3. Why is this class quieter than the other class?

4. Are the buildings in New York more modern than buildings in Oxford?

5. This house is prettier than my house.

Hướng dẫn dịch

1. Ở đây đắt hơn ở nước tôi

2. Thời tiết hôm nay tệ hơn hôm qua

3. Tại sao lớp này lại yên tĩnh hơn lớp khác?

4. Có phải các tòa nhà ở New york hiện đại hơn tòa nhà ở Oxford?

5. Ngôi nhà này đẹp hơn ngôi nhà của tớ.

Câu 3

Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. (Chỉ ra từ có phần in đậm có cách phát âm với ba từ còn lại)

Pronunciation

Gợi ý trả lời

1. d 2. d 3. c 4. d

Câu 4

Read City on the Sea (page 16) again. You may discover some letters pronounced differently in different words. Now indicate the word whose bold part differs from the other three in pronunciation. (Đọc lại Thành phố trên biển (trang 16). Bạn có thể phát hiện ra một số chữ cái được phát âm khác nhau trong các từ khác nhau. Bây giờ chỉ ra từ có phần in đậm khác với ba phần còn lại trong cách phát âm.)

Gợi ý trả lời

1. d 2. d 3. a 4. D

Câu 5

USE IT! Work in pairs. Compare your opinions about some of the things in the box. Use the Key Phrases and comparative adjectives. (HÃY SỬ DỤNG NÓ! Làm việc theo cặp. So sánh ý kiến của bạn về một số điều trong hộp. Sử dụng các Cụm từ chính và tính từ so sánh.)

Box

Gợi ý trả lời

I think Mary Jane shop is more expensive than Twenty Again shop.

Really? I think Twenty Again is more expensive.

Hướng dẫn dịch

Tớ nghĩ của hàng Mary Jane thì đắt hơn cửa hàng Twenty Again

Thật á? Tớ nghĩ Twenty Again thì đắt hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button