Giáo Dục

Tiếng Anh 8 Unit 7: Project


Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 8 mới Unit 7 phần Project nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo lesson trên website.com. Kết thúc Unit 7 tiếng Anh 8 mới, lesson Project của Unit 7 – Pollution giúp các em học sinh lớp 8 luyện tập về kỹ năng thuyết trình (presentation skill), liên quan đến chủ đề Sự ô nhiễm đã học trong unit này.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of the lesson, Ss will be able to:

– Review the lexical items related to pollution.

– Review the use of conditional sentences type 1,2

2. Objectives

– Vocabulary: Revise vocabulary related to the topic “Pollution”.

– Grammar: conditional sentences type 1,2

– Skills: Presentation skill

II. Nội dung soạn Project Unit 7 Pollution

What would you do if… (Bạn sẽ làm gì nếu…)

Tiếng Anh 8 Unit 7: Project

Bạn sẽ làm gì nếu…?

Tưởng tượng rằng nhóm em đang tham gia một cuộc thi với câu lạc bộ Xanh trong trường em. Em được hỏi câu hỏi: Em sẽ làm gì để giảm ô nhiễm trong nước em nếu em làm một Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên và Môi trường?

Em được yêu cầu để tạo ra hình dán thể hiện điều em sẽ làm và đưa ra một bài thuyết trình về nó.

1. Làm theo nhóm và thảo luận những điều mà bạn sẽ làm.

2. Thu thập hình ảnh từ những nguồn khác nhau, hoặc vẽ hình.

3. Dán những hình vào mảnh giấy lớn.

4. Chuẩn bị bài thuyết trình. Nhớ phân công ai sẽ nói về nó.

5. Trình bày bài thuyết trình cho lớp.

Gợi ý:

Environment is the life source of mankind, but now the environment is being severely destroyed by factors such as waste, factory wastewater, greenhouse effect, deforestation, … making air and sources polluted water, climate change, natural disasters occur continuously. The sense of environmental protection needs to be equipped anytime and anywhere in each of us, protecting the environment also means protecting life. If I were the Minister of Natural Resources and Environment, I’ll proceed all my solution to reduce the pollution. Here are some my solution that I want offer:

– Raise awareness of people about pollution

– To pass a law on environmental protection and pollution prevention

– Improving professional skills for the team in charge of environmental work

– Planting trees, causing forests

– Using environmentally friendly energy such as wind and sun

– Recycling waste

– Use organic products

– Reasonable use of electricity

– Limit using plastic thing such as: bags; bottle, ..

These are all sollutions that I wanted to share for preventing environmental pollution. Hopefully, everyone will join hand to protect our living environment

Hướng dẫn dịch:

Môi trường là nguồn sống của nhân loại, nhưng hiện nay môi trường đang bị hủy hoại nghiêm trọng bởi các yếu tố như chất thải, nước thải nhà máy, hiệu ứng nhà kính, nạn phá rừng, … làm cho không khí và nguồn nước bị ô nhiễm, biến đổi khí hậu, thiên tai xảy ra liên tục. Ý thức bảo vệ môi trường cần được trang bị mọi lúc mọi nơi trong mỗi chúng ta, bảo vệ môi trường cũng có nghĩa là bảo vệ sự sống. Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tôi sẽ tiến hành tất cả các giải pháp của mình để giảm ô nhiễm. Đây là một số giải pháp của tôi mà tôi muốn cung cấp:

– Nâng cao nhận thức của người dân về ô nhiễm môi trường

– Ban hành luật về bảo vệ môi trường và phòng ngừa ô nhiễm

– Nâng cao kỹ năng chuyên môn cho đội ngũ phụ trách công tác môi trường

– Trồng cây, gây rừng

– Sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường như gió và mặt trời

– Tái chế chất thải

– Sử dụng sản phẩm hữu cơ

– Sử dụng điện hợp lý

– Hạn chế sử dụng đồ nhựa như túi, chai lọ

Trên đây là những giải pháp tôi đưa ra nhằm ngăn ngừa ô nhiêm môi trường. Hy vọng, mọi người sẽ chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta.

Trên đây là Soạn Project trang 15 Unit 7 SGK tiếng Anh 8 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button