Giáo Dục

Tiếng Anh 8 Unit 7: Skills 1


Tài liệu Soạn tiếng Anh lớp 8 mới Unit 7 Television phần Skills 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 8 chương trình mới theo từng lesson do website.com sưu tầm và đăng tải. Phần Skills 1 sẽ luyện tập cho bạn học các từ vựng, ngữ pháp về câu điều kiện loại 1 và loại 2 thông qua hai hoạt động chính là “Reading” (đọc) và “Speaking” (nói) liên quan đến chủ đề “pollution” (ô nhiễm).

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 Unit 7: Skills 1

By the end of the lesson, Ss will be able to:

-Read for specific information about water pollution.

-Use the vocabs cand grammar have learnt to talk about solutions to water pollution.

-Practise speaking and reading skills.

2. Objectives

– Grammar: Conditional Sentences 1, 2

– Skills: reading, speaking

II. Nội dung soạn Skills 1 Unit 7 Pollution

1. Work in pairs. One of you look at picture A, and the other look at picture B on page 15. Ask each other questions to find out the differences between your pictures. (Làm theo cặp. Một trong các bạn nhìn vào hình A và bạn khác nhìn vào B trong trang 15. Hỏi mỗi câu hỏi để tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức hình.)

Câu hỏi gợi ý:

– What colour are these ducks?

– What colour is the water?

– Is there a factory in the picture ?

– What color is the sky?

– Is there any exhaust in the sky?

Gợi ý một số điểm khác nhau:

Picture A Picture B
– The ducks are white. – The ducks are black.
– They’re going to the lake. – They’re going from the lake.
– There aren’t any factories near the lake. – There are some factories near the lake.
– The lake water is clean. – The lake water is dirty.

2. Mi and Nick have decided to give a presentation on water pollution to the class. Read what they have prepared and answer the questions. (Mi và Nick đã thảo luận đưa ra bài thuyết trình về ô nhiễm nước cho lớp. Đọc những gì họ đã chuẩn bị và trả lời câu hỏi.)

Tiếng Anh 8 Unit 7: Skills 1

1. What does the second paragraph tell you about?

2. What does the third paragraph tell you about?

3. What is groundwater?

4. What are point source pollutants?

5. What are non-point source pollutants?

6. Why do people use herbicides?

Đáp án:

1 – The second paragraph tells us about the causes of water pollution.

2 – The third paragraph tells us about the effects of water pollution.

3 – It’s the water beneath the Earth’s surface.

4 – They are industrial waste, sewage, pesticides and herbicides.

5 – They are pollutants from storm water and the atmosphere.

6 – They use herbicides to kill weeds.

Hướng dẫn dịch:

Ô nhiễm nước là sự nhiễm độc của những cá thể nước như hồ, sông, đại dương và nước ngầm (nước bên dưới bề mặt Trái đất). Nó là một trong những loại ô nhiễm nghiêm trọng.

Ô nhiễm nước có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau. Những nhà máy thải chất thải công nghiệp vào hồ và sông. Chất thải rắn từ các hộ gia đình cũng là một nguyên nhân khác. Nông trại sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ có thể dẫn đến ô nhiễm nước. Những nhân tố này gây nên “điểm nguồn” ô nhiễm khi những chất gây ô nhiễm từ nước lũ và không khí dẫn đến việc ô nhiễm không nguồn.

Ô nhiễm nước có thể có những ảnh hưởng rõ rệt. Ở nhiều quốc gia nghèo, có những sự bùng phát bệnh tả và những bệnh khác bởi vì người ta uống nước chưa qua xử lý. Con người thậm chí có thể chết nếu họ uống nước bị nhiễm độc. Nước ô nhiễm cũng gây nên cái chết của động vật dưới nước như cá, cua và chim. Những động vật khác ăn những động vật chết này và có thể cũng bị bệnh. Hơn nữa, thuốc trừ sâu trong nước có thể giết những cây dưới nước và gây hại đến môi trường.

Vì vậy chúng ta nên làm gì để giảm ô nhiễm nước?

3. Read the text again and complete the notes about the effects of water pollution. Fill each blank with no more than three words. (Đọc đoạn văn lần nữa và hoàn thành ghi chú về những tác động của ô nhiễm nước. Điển vào mỗi chỗ trống với không hơn 3 từ.)

Đáp án:

1. cholera 2. die 3. polluted water
4. dead 5. aquatic plants

Hướng dẫn dịch:

1 – Nếu nước uống chưa được xử lý, một sự bùng phát bệnh tả có thể xảy ra.

2 – Người ta uống nước bị nhiễm độc có thê chết.

3 – Cá, cua hoặc chim có thể cũng chết bởi vì nước ô nhiễm.

4 – Những động vật khác có thể trở thành bệnh nếu chúng ăn những động vật bị chết.

5 – Thuốc diệt cỏ giết cả cỏ dại và cây dưới nước.

4. Work in groups and discuss the solutions to water pollution. Make notes of your answers. (Làm việc theo nhóm và thảo luận những giải pháp cho ô nhiễm nước. Ghi chú những câu trả lời của bạn.)

Gợi ý:

Solution 1: Give heavy fines to companies that are found doing this.

Solution 2: Educate companies about the environment.

Solution 3: Give tax breaks to companies that find “clean” ways to dispose of their waste.

5. Now complete the diagram of water pollution. Use the information from the text for the causes and effects and your group’s ideas for the solutions. (Bây giờ hoàn thành biểu bảng về ô nhiễm nước. Sử dụng thông tin từ bài văn cho nguyên nhân và hậu quả và những nhóm của bạn)

Tiếng Anh 8 Unit 7: Skills 1

Hướng dẫn:

Water pollution (nhiễm nguồn nước)

The contamination of bodies of water such as lakes, rivers, oceans and groundwater. (Sự Ô nhiễm của các nguồn nước như ao hồ, sông ngòi, đại dương và nước ngầm).

Cause

(Nguyên nhân)

– point source pollutants: industrial waste, sewage, pesticides, herbicides (ô nhiễm nguồn điểm: chất thải công nghiệp, nước thải, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ)

– non-point pollutants: pollutants from storm water and atmosphere (ô nhiễm không nguồn điểm: chất gây ô nhiễm từ nước mưa và không khí)

Effect (Hậu quả)

Human: die if they drink contaminated water (Con người: chết nếu họ uống nước bị ố nhiễm)

– animals: die (động vật: chết)

– plants: killed (thực vật: tiêu diệt)

6. Make a presentation about water pollution based on the diagram. (Làm một bài thuyết trình về ô nhiễm nguồn nước dựa trên biểu đồ vừa làm.)

Học sinh tự làm rồi trình bày trước lớp.

Trên đây là Soạn Skills 1 trang 12 Unit 7 SGK tiếng Anh 8 mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button