Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 1)


Bài tập chất lượng cao tiếng Anh Unit 1 lớp 3 kèm đáp án

Bài tập Unit 1 lớp 3 chất lượng cao do website.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm phổ biến trong tài liệu học tập tiếng Anh lớp 3 tại chuyện mục Tiếng Anh lớp 3 Chất lượng cao đi kèm đáp án.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 2) CÓ ĐÁP ÁN

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 3 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 3

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận Tiếng Anh lớp 3 unit 1 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 3 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 3 và môn Tiếng Việt 3. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 1)

Bản quyền thuộc về website nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Pick out one redundant letter to make correct word

1. HEALLO 4. METET
2. HOWY 5. YOAU
3. FINNE 6. BYEA

Exercise 2: Match each picture with correct sentence

1. Good night, child! A. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao
2. It’s nice to meet you B. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao
3. Good morning! C. Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao

1 –                             2 –                            3 –

Exercise 3: Complete the sentences

I you

1. Hello, Tina and John. ____ am Linh

2. A: How are _____?

B: ____ am fine. Thanks

3. Nice to meet _____.

Exercise 4: Choose the correct answer

1. My name is Peter. _____ are you from?

A. What

B. Who

C. Where

2. My _____ is Mary

A. name

B. name’s

C. named

3. She ____ from America

A. are

B. is

C. am

4. It’s very ____ to meet you

A. nice

B. nine

C. need

5. Hello, Han. This ____ my friend, Tom

A. are

B. am

C. is

Exercise 5: Reorder the words to make correct sentences

1. am/ Hello,/ Nam./ I

2. Miss/ afternoon,/ Hoa!/ Good

3. you/ am/ fine,/ I/ thank

4. is/ name/ My/ Anna

5. What/ name/ your/ is/?

Exercise 6: Match each sentence with an appropriate response

1. Hello, I am Linh! A. See you later
2. Goodbye, Miss Hoa! B. I’m fine, thank you
3. How are you? C. Good morning!
4. Good morning! D. Nice to meet you, Linh
5. Good night, dear! E. Good night, mum

1 –                 2-                    3-                4-                       5-

-The end-

Đáp án tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 1)

Exercise 1: Pick out one redundant letter to make correct word

1. HELLO

2. HOW

3. FINE

4. MEET

5. YOU

6. BYE

Exercise 2: Match each picture with correct sentence

1. C

2. A

3. B

Exercise 3: Complete the sentences

1. I

2. you – I

3. you

Exercise 4: Choose the correct answer

1. C

2. A

3. B

4. A

5. D

Exercise 5: Reorder the words to make correct sentences

1. Hello, I am Nam.

2. Good afternoon, Miss Hoa!

3. I am fine, thank you

4. My name is Anna

5. What is your name?

Exercise 6: Match each sentence with an appropriate response

1. D

2. A

3. B

4. C

5. E

Trên đây website.com đã giới thiệu Tiếng Anh lớp 3 Unit 1: Hello chất lượng cao (số 1). Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 3 hay như Bài tập Unit 1 lớp 3 nâng cao: Hello (số 1), Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 3 mới Unit 1: Hello…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button