Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 2


Soạn Lesson 2 tiếng Anh 6 Unit 1 Home trang 9 10 11

Giải Unit 1 lớp 6 lesson 2 Home trang 9 – 11 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit do website.com đăng tải. Tài liệu Soạn tiếng Anh Unit 1 lớp 6 Home lesson 2 bao gồm đáp án các phần bài tập trong SGK i-Learn Smart World lớp 6 Unit 1 lesson 2 giúp các em ôn tập hiệu quả.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do website.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 lesson 2

New world lesson 2 tiếng Anh 6 Unit 1

a. Fill in the blanks. Listen and repeat. Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.

Đáp án

2 – kitchen

3 – dinner

4 – bed

5 – dishes

6 – shopping

b. Say what housework you do at home. Nói ở nhà em làm việc nhà gì.

I do the dishes.

I mop/ sweep the floor.

I water the flowers.

I do the shopping with my mum.

I help my mom make meals.

I take out the garbage.

Hướng dẫn dịch

Tôi rửa bát

Tôi lau / quét sàn.

Tôi tưới hoa.

Tôi đi mua sắm với mẹ.

Tôi giúp mẹ nấu ăn.

Tôi đi đổ rác.

Reading tiếng Anh 6 Unit 1 home lesson 2

Read Ken’s blog post about his family and circle the correct answers. Đọc nhật ký điện tử của Ken về gia đình của bạn ấy và khoanh chọn câu trả lời đúng.

Đáp án

1 – Ken’s family.

2 –  Ken’s mom

3 –  Ken’s dad.

4 – Ken’s dad.

5 – Ken’s dad.

Hướng dẫn dịch

VỀ TÔI

Chào! Tôi là Ken. Tôi 11 tuổi. Tôi thích bóng đá, trò chơi điện tử và viết nhật ký điện tử.

Góc nhỏ của Ken

Việc nhà trong gia đình tôi Ngày 5 tháng 9

Hôm nay tôi muốn nói về việc nhà trong gia đình tôi.

Tôi nghĩ tôi làm nhiều việc nhà nhất trong gia đình. Tôi dọn dẹp nhà bếp mỗi ngày. Tôi cũng rửa bát nữa. Mẹ tôi đi mua sắm. Mẹ là một giáo viên trong một trường học. Chị gái tôi là sinh viên đại học. Chị ấy không làm gì cả! Chị ấy không dọn giường hay dọn phòng của mình. Bố tôi dọn phòng cho chị ấy sau giờ làm việc. Bố là đầu bếp của một nhà hàng nên bố sẽ làm bữa tối. Bố cũng giặt giũ và dọn dẹp phòng tắm. Hừm! Bây giờ, tôi thực sự nghĩ về nó, bố tôi làm nhiều việc nhà nhất.

Grammar Lesson 2 unit 1 Home SGK tiếng Anh 6

a. Listen and repeat. Nghe và nhắc lại.

Click để nghe

Girl: What housework do you do?

Boy: I make breakfast.

Girl: Who does the dishes?

Boy: My sister does.

b. Fill in the blanks using the Present Simple of the verbs in the box. Điền vào chỗ trống sử dụng thì Hiện tại đơn của động từ trong khung.

Đáp án

1 – do

2 – cleans

3 – make

4 – does

5 – makes

Hướng dẫn dịch

Này, Gina!

Mình kể cho bạn biết những công việc nhà chúng mình làm trong nhà của mình nhé. Mình rửa bát. Chị gái mình Lucy dọn dẹp nhà bếp. Chúng mình cũng dọn giường. Mẹ mình đi mua sắm. Bố mình nấu bữa tối.

Còn gia đình của bạn thì sao? Bạn làm những công việc nhà nào?

Tạm biệt!

Sasha

c. Write sentences using the prompts. Viết câu sử dụng gợi ý.

Đáp án

2 – What housework does your sister do?

3 – My dad does.

4 – Who does the shopping?

5 – Mary’s brother does.

6 – What housework do they do?

d. Now, write what housework you do on the line. Ask your partner. Giờ thì, viết việc nhà mà em làm vào dòng này. Hỏi bạn của em.

Gợi ý

A: What housework do you do?

B: I clean the floor, take out the garbage.

Hỏi đáp

A: What housework do you do?

B: I do the dishes and make the bed.

Pronunciation Unit 1 tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

a. Focus on the /ɪ/ sound. Tập trung vào âm /ɪ/.

b. Listen to the words and focus on the underlined letters. Nghe các từ và tập trung và chữ cái được gạch dưới.

Click để nghe

kitchen ; dinner

c. Listen and cross out the one with the different sound. Nghe và loại bỏ từ có âm khác

Click để nghe

dishes live idea

Đáp án

idea

d. Read the words with the correct sound to a partner. Đọc các từ có âm đúng với bạn em.

dishes

live

Practice lesson 2 tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Home

Point, ask, and answer. Chỉ, hỏi, và trả lời.

Gợi ý

A: Who does the laundry?

B: My sister does.

A: Who cleans the living room?

B: My grandfather does.

A: Who makes lunch?

B: My dad does.

A: Who does the dishes?

B: My brother does.

A: Who does the shopping?

B: My mother does.

A: Who cleans the kitchen?

B: My grandmother does.

A: Who makes dinner?

B: My mother does.

Speaking lesson 2 Unit 1 tiếng Anh 6

What Housework Do Your Family Members Do? Các thành viên trong gia đình em làm những việc nhà gì?

a. You’re doing a survey about housework in Teen World Magazine. Work in groups. Fill in the information for yourself, then ask two friends. Em đang làm bài khảo sát về công việc nhà cho trên tạp chí Thế giới thanh thiếu niên. Điền vào bảng với thông tin của bản thân em, sau đó hỏi hai người bạn.

b. Discuss who does the most housework in your families. Thảo luận xem ai là người làm nhiều việc nhà nhất trong gia đình của các em.

Gợi ý

______ does the most housework in my family.

Trên đây là Giải tiếng Anh 6 Unit 1 lesson 2 Home đầy đủ nhất. Bên cạnh đó, website.com đã đăng tải bộ tài liệu tiếng Anh 6 Unit 1 Home khác nhau như:

Bài tập Unit 1 lớp 6 Home i-Learn Smart World

Ngữ pháp Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Từ vựng Unit 1 Home tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Lesson 1 unit 1 Home tiếng Anh lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button