Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 2


Tài liệu Soạn Unit 1 My New School lớp 6 Skills 2 trang 13 SGK tiếng Anh 6 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 6 Global Success theo từng Unit mới năm 2021 – 2022 mới nhất do website.com sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức Unit 1 My new school liên quan đến hai kỹ năng đọc và nói giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Xem thêm: Soạn tiếng Anh lớp 6 Unit 1 My new school

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

– listen to get information about school activities

– write about your school

2. Objectives:

– Vocabulary: related to the “My new school”

– Structures: The present simple

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 1 Skills 2

Listening – Kỹ năng nghe

1. Janet, a student at Palmer School in America, is talking about her school. Guess the answers to these questions. Janet, một học sinh của trường Palmer ở Mỹ, đang nói về trường học của bạn ấy. Đoán câu trả lời cho những câu hỏi này.

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

1. Do you think the students there wear uniforms?

2. Do they learn Vietnamese as a foreign language?

Hướng dẫn dịch

1 – Em có nghĩ những học sinh ở đây mặc đồng phục không?

2 – Các bạn ấy có học tiếng Việt như một ngoại ngữ không?

Gợi ý

1 –  Yes, I do.

2 –  No, they don’t.

2. Listen again and choose the correct answer A or B. Nghe lại và chọn đáp án đúng A hoặc B.

Click để nghe

Đáp án

1 – A; 2 – B; 3 – B; 4 – A; 5 – A;

Writing – Kỹ năng viết

3. Write the answers to the following questions about your school. Viết câu trả lời cho những câu hỏi dưới đây về trường học.

Hướng dẫn dịch

1 – Tên của trường học là gì?

2 – Trường của em ở đâu?

3 – Trường học của em có bao nhiêu lớp học?

4 – Học sinh làm gì tại trường?

5 – Em thích điều gì về trường em?

Gợi ý

1 – It’s Nguyen Binh Khiem secondary school.

2 – It’s in Hanoi.

3 – There are 35 classes in your school.

4 – They play sports, listen to music, …

5 – I like my school because it has many trees and flowers.

4. Use the answers in 3 to write a paragraph of 40-50 words about your school. You can refer to the reading passages to help you. Sử dụng các câu trả lời ở bài tập 3 để viết một đoạn văn 40 – 50 từ về trường em. Em có thể tham khảo các bài đọc để giúp em.

Nguyen Binh Khiem secondary school is a public school in Ha Noi. This school has 35 classes. It’s very large with a big stadium for students to play sports and a lot of trees around. There is an art club, students can learn whatever art subject they like.

Hướng dẫn dịch

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trường công lập của Hà Nội. Trường này có 35 lớp. Nó rất rộng với một sân vận động lớn cho sinh viên chơi thể thao và rất nhiều cây cối xung quanh. Có câu lạc bộ nghệ thuật, học sinh có thể học bất cứ môn nghệ thuật nào mà mình thích.

Xem thêm: Write a paragraph about your school

Trên đây là Soạn tiếng Anh 6 Unit 1 My new school Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu học tốt Tiếng Anh lớp 6 khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,…. được cập nhật liên tục trên website.com.

Bên cạnh việc tương tác với website qua fanpage website.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 – 8 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button