Giáo Dục

Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 lesson 1


Soạn Lesson 1 Unit 3 lớp 6 Friends trang 22 23 24

Giải tiếng Anh lớp 6 Unit 3 Friends lesson 1 dưới đây nằm trong bộ tài liệu tiếng Anh 6 i-Learn Smart World theo từng Unit năm 2021 – 2022 do website.com cập nhật và đăng tải. Tài liệu Giải tiếng Anh 6 Unit 3 lesson 1 giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập ở nhà hiệu quả trước khi đến lớp.

Soạn tiếng Anh i-Learn Smart World 6 do website.com biên soạn, vui lòng KHÔNG sao chép dưới mọi hình thức.

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 6 Unit 3 lesson 1

New Words Lesson 1 Unit 3 Tiếng Anh 6 Friends

a. Write the words in the table. Listen and repeat. Viết các từ vào bảng. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Đáp án

Body Hair Eye

tall

slim

short

glasses

red

blond

long

brown

short

blue

brown

b. Describe yourself using new words. Tự miêu tả bản thân em sử dụng các từ mới.

Gợi ý

I am slim. I have short blond hair. My eyes are black.

Những từ gạch chân các em có thể thay thế bằng những tương ứng trong mỗi cột.

Listening Lesson 1 unit 3 lớp 6 Friends

a. Listen to a girl trying to find her friend at summer camp. Tick (✓) the person she is looking for. Nghe một cô gái đang cố gắng tìm bạn của mình ở buổi trại hè. Đánh dấu người mà cô ấy đang tìm.

Click để nghe

Đáp án

Picture A

Một số key words:

Tall

Long blond hair

b. Now, listen and circle “True” or “False.” Giờ thì, nghe và khoanh chọn “Đúng” hoặc “Sai”.

Đáp án

1 – True

2 – False

3 – False

4 – True

Nội dung bài nghe

Emma: Hey, Jake, have you seen my friend, Mary?

Jake: Mary?

Emma: Yeah, she’s in my group.

Jake: What does she look like?

Emma: She’s tall and has long blond hair.

Jake: Is she wearing a striped T-shirt and red shorts?

Emma: Yes, she is.

Jake: She went back to camp with Jane.

Emma: Who?

Jake: Jane Stephens.

Emma: What does she look like?

Jake: She’s short and has short black hair.

Emma: Is she wearing glasses?

Jake: No, she isn’t.

Emma: I think I know who she is. Let’s go back to camp.

Jake: OK.

Conversation Skill unit 3 Friends lesson 1

Ending a friendly conversation

To end a friendly conversation, say:

See you soon.

Talk to you later.

Listen and repeat. Lắng nghe và lặp lại.

Grammar Lesson 1 tiếng Anh lớp 6 unit 3 Friends

a. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

Click để nghe

Hướng dẫn dịch

Girl: Bạn có biết bạn của mình, Jane không?

Boy: Bạn ấy đang mặc gì?

Girl: Bạn ấy đang đội chiếc mũ màu hồng và áo len màu vàng.

Boy: Bạn ấy có đeo kính không?

Girl: Có.

b. Circle the correct words. Khoanh chọn từ đúng.

Đáp án

2 – is

3 – are

4 – am wearing

5 – are

6 – are

c. Look at the photo and write Simon’s answers. Nhìn ảnh và viết câu trả lời của Simon.

Đáp án

2 – No, he isn’t.

3 – a blue T-shirt

4 – black jeans/ black trousers

d. Now, practice the conversation with your partner. Giờ thì, thực hành bài hội thoại với bạn của em.

Gợi ý

Các em học sinh lần lượt đóng vai Simon và Marie và thực hành đoạn hội thoại.

Pronunciation Lesson 1 Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 Friends

a. Focus on the /bl/ sound. Tập trung vào âm /bl/.

b. Listen to the words and focus on the underlined letters. Nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch chân.

black

blond

blue

c. Listen and repeat. Nghe và lặp lại.

d. Read the words with the correct sound to the partner. Đọc các từ có âm đúng với bạn của em.

Practice Lesson 1 Unit 3 Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World

Ask and answer. Hỏi và trả lời.

Gợi ý (Jack)

A: I’m looking for my friend.

B: Is your friend a boy or girl?

A: My friend is a boy.

B: What does he look like?

A: He is slim and short. He has short curly hair.

B: What is he wearing?

A: He is wearing a shirt.

B: Is he wearing glasses?

A: No, he isn’t.

B: Is it Jack?

A: Yes, he is.

Speaking unit 3 lớp 6 lesson 1

What Do They Look Like? Họ trông như thế nào?

a. You’re looking for your friends at a party. Work in pairs. Student A turn to page 120 File 1. Studemt B, turn to page 123 File 8. Em đang tìm bạn của mình trong một bữa tiệc. Làm việc theo cặp. Học sinh A chuyển đến trang 120 File 1. Học sinh B chuyển đến trang 123 File 8.

Gợi ý (Toby)

A: I’m looking for my friend Toby.

B: What does he look like?

A: He is tall. He has short blond hair. He is wearing a green T-shirt and brown shorts.

A: He is in the dining room.

Các em học sinh thực hành bài nói tương tự.

Matt: in the dining room

Jill: in the living room

Emma: in the living room

b. Now, Student B, you’re looking for your friends. Talk to Student A and answer their questions to find them. Write where they are under their picture. Bây giờ, học sinh B, em đang tím những người bạn. Nói với học sinh A và trả lời câu hỏi của họ để tìm ra họ. Viết nơi mà họ đang ở dưới mỗi bức hình.

Gợi ý (Helen)

B: I’m looking for my friend Helen.

A: What does she look like?

B: She is tall. She has short brown hair. She is wearing a purple shirt and blue jeans.

A: She is in the kitchen. ‘

Các em học sinh thực hành bài nói tương tự.

Lilly: in the kitchen

Mark: in the kitchen

James: in the garden

Trên đây là Soạn Unit 3 lớp 6 lesson 1 School trang 22 23 24 SGK i-Learn Smart World đầy đủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button