Giáo Dục

Toán lớp 4 trang 47, 48: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Luyện tập


Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó với lời giải chi tiết bám sát chương trình học sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Các bài toán về tổng hiệu dễ dàng giải được bằng hai cách. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

>> Bài trước: Giải bài tập trang 45, 46 SGK Toán 4: Tính chất kết hợp của phép cộng – Luyện tập

1. Toán lớp 4 trang 47

ÔN LẠI LÝ THUYẾT

Muốn tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó ta có:

Muốn tìm số bé: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Muốn tìm số lớn: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2

Hướng dẫn giải bài TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 47)

Giải Toán lớp 4 trang 47 bài 1

Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi con bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Đáp án bài tập 1

Cách 1

Tuổi của con là:

(58 – 38) : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi của bố là:

58 – 10 = 48 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi và 48 tuổi

Cách 2

Tuổi của bố là :

(58 + 38) : 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của con là :

58 – 48 = 10 (tuổi)

hoặc : 48 – 38 = 10 (tuổi)

Đáp số: Tuổi bố : 48 tuổi

Tuổi con : 10 tuổi

Giải Toán lớp 4 trang 47 bài 2

Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái?

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Đáp án bài tập 2

Cách 1

Lớp đó có số học sinh trai là:

(28 + 4) : 2 = 16 (em)

Lớp đó có số học sinh gái là:

16 – 4 = 12 (em)

Đáp số: Nam: 16 em và  gái: 12 em

Cách 2

Lớp đó có số học sinh gái là:

(28 – 4) : 2 = 12 (em)

Lớp đó có số học sinh nam là:

28 – 12 = 16 (em)

Đáp số: Học sinh nam: 16 em

Học sinh gái: 12 em

Giải Toán lớp 4 trang 47 bài 3

Cả hai lớp 4A và 4B trồng được 600 cây. Lớp 4A trồng được ít hơn lớp 4B là 50 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án bài tập 3

Cách 1

Lớp 4A trồng được số cây là:

(600 – 50) : 2 = 275 (cây)

Lớp 4B trồng được số cây là:

275 + 50 = 325 (cây)

Đáp số:

Lớp 4A: 275 cây;

Lớp 4B: 325 cây.

Cách 2

Lớp 4B trồng được số cây là:

(600 + 50) : 2 = 325 (cây)

Lớp 4A trồng được số cây là:

600 – 325 = 275 (cây)

Đáp số:

Lớp 4A: 275 cây;

Lớp 4B: 325 cây.

Giải Toán lớp 4 trang 47 bài 4

Tính nhẩm: Tổng hai số bằng 8, hiệu của chúng cũng bằng 8. Tìm hai số đó.

Đáp án bài 4

Có thể nhẩm theo hai cách sau:

Cách 1:

Vậy số lớn là: (8 + 8) : 2 = 8.

Số bé là: 8 – 8 = 0

Cách 2:

Số bé là: (8 – 8) : 2 = 0

Số lớn là: 0 + 8 = 8

Vậy số bé là 0 và số lớn là 8.

Chuyên mục Toán lớp 4 có lời giải đầy đủ các phần SGK cũng như VBT của từng bài học để các em có thể tự so sánh đáp án, làm bài tập tại nhà đạt hiệu quả cao.

Để chuẩn bị cho tiết Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó các em cùng theo dõi lời giải bên dưới hoặc lời giải theo cách khác sau đây: Toán lớp 4 trang 48 Luyện tập

2. Toán lớp 4 trang 48

Hướng dẫn giải bài LUYỆN TẬP (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 tập 1 trang 48), các em học sinh cùng so sánh đối chiếu nhé.

Giải Toán lớp 4 trang 48 bài 1

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 24 và 6

b) 60 và 12

c) 325 và 99

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Đáp án

a) Số lớn là: (24 + 6) : 2 = 15

Số bé là: 15 – 6 = 9

b) Số lớn là: (60 + 12) : 2 = 36

Số bé là: 36 – 12 = 24

c) Số lớn là: (325 + 99) : 2 = 212

Số bé là: 212 – 99 = 113

Giải Toán lớp 4 trang 48 bài 2

Tính tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Đáp án

Cách 1

Tuổi em là:

(36 – 8) : 2 = 14 (tuổi)

Tuổi chị là:

8 + 14 = 22 (tuổi)

Đáp số: Em 14 tuổi; chị 22 tuổi

Cách 2

Tuổi của chị là:

(36 + 8) : 2 = 22 (tuổi)

Tuổi của em là:

36 – 22 = 14 (tuổi)

Đáp số: Em 14 tuổi; chị 22 tuổi

Giải Toán lớp 4 trang 48 bài 3

Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm hai loại: sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn số sách đọc thêm 17 quyển. Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2.

Đáp án

Thư viện cho mượn số sách giáo khoa là:

(65 + 17) : 2 = 41 (quyển)

Thư viện cho mượn số sách tham khảo là:

41 – 17 = 24 (quyển)

Đáp số: Sách giáo khoa: 41 quyển

Sách tham khảo: 24 quyển

Giải Toán lớp 4 trang 48 bài 4

Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

Đáp án

Phân xưởng thứ nhất làm được số sản phẩm là:

(1200 – 120) : 2 = 540 (sản phẩm)

Phân xưởng thứ hai làm được số sản phẩm là:

540 + 120 = 660 (sản phẩm)

Đáp số: Phân xưởng thứ nhất: 540 sản phẩm

Phân xưởng thứ 2: 660 sản phẩm

Giải Toán lớp 4 trang 48 bài 5

Thu hoạch từ hai thử ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Đáp án:

Đổi 5 tấn 2 tạ = 52 tạ

Số thóc thu hoạch ở thửa thứ nhất là:

(52 + 8) : 2 = 30 (tạ)

Đổi: 30 tạ = 3 000kg

Số thóc thu hoạch ở thửa thứ hai là:

30 – 8 = 22 (tạ)

Đổi: 22 tạ = 2200kg

Đáp số:

Thửa thứ nhất: 3000 kg

Thửa thứ hai: 2200 kg

>>Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 49 SGK Toán 4: Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Đặt câu hỏi về học tập, giáo dục, giải bài tập của bạn tại chuyên mục Hỏi đáp của website
Hỏi – Đáp Truy cập ngay: Hỏi – Đáp học tập

Các đáp án và câu trả lời nhanh chóng, chính xác!

3. Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • Dạng toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  • Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó lớp 4
  • Giải Toán lớp 4 VNEN: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
  • Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Giải bài tập trang 47, 48 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó – Luyện tập bao gồm lời giải chi tiết các phần và các bài luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán tổng hiệu, tìm 2 số chưa biết khi biết tổng và hiệu của 2 số đó, các dạng Toán có lời văn, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 4

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Giải vở bài tập Toán 4 bài 37: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó hay đề thi học kì 1 lớp 4 và đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được website.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo bài giải bài tập Toán 4 khác:

  • Giải bài tập trang 50 SGK Toán 4: Hai đường thẳng vuông góc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button