Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử


Bài tập trắc nghiệm Hóa 10 Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 17: Phản ứng oxi hóa khử được website.com đăng tải. Trắc nghiệm Hóa học lớp 10 này là câu hỏi trắc nghiệm Hóa học theo từng bài trong SGK, giúp các bạn tự ôn tập kiến thức môn Hóa hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Câu 1: Cho phản ứng: Ca +Cl2 → CaCl2.

Kết luận nào sau đây đúng?

A. Mỗi nguyên tử Ca nhận 2e.

B. Mỗi nguyên tử Cl nhận 2e.

C. Mỗi phân tử Cl2 nhường 2e.

D. Mỗi nguyên tử Ca nhường 2e.

Câu 2: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

A. NH3 + HCl → NH4Cl

B. H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

C. 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H2O

D. H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2HCl

Câu 3: Trong phản ứng: CaCO3 → CaO + CO2, nguyên tố cacbon

A. Chỉ bị oxi hóa.

B. Chỉ bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Không bị oxi hóa, cũng không bị khử.

Câu 4: Trong phản ứng: NO2 + H2O → HNO3 + NO, nguyên tố nitơ

A. Chỉ bị oxi hóa.

B. Chỉ bị khử.

C. Vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

D. Không bị oxi hóa, cũng không bị khử.

Câu 5: Trong phản ứng: Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O, axit sunfuric

A. Là chất oxi hóa.

B. Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất tạo môi trường.

C. Là chất khử.

D. Vừa là chất khử, vừa là chất tạo môi trường.

Câu 6: Chất nào sau đây trong các phản ứng chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa?

A. S B. F2 C. Cl2 D. N2

Câu 7: Chất nào sau đây trong các phản ứng chỉ đóng vai trò là chấ khử?

A. Cacbon

B. Kali

C. Hidro

D. Hidro sunfua

Câu 8: Cho phương trình ion thu gọn: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.

Kết luận nào sau đây sai?

A. Cu2+ có tính oxi hóa mạnh hơn Ag+.

B. Cu có tính khử mạnh hơn Ag.

C. Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+.

D. Cu bị oxi hóa bởi ion Ag+.

Đáp án trắc nghiệm Hóa 10 Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

1. D

2. C

3. D

4. C

5. B

6. B

7. B

8. A

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử

Trắc nghiệm Hóa học 10 bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button