Giáo Dục

Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 1


Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 1 do website sưu tầm và biên soạn chi tiết nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình ôn luyện bài học, nâng cao kết quả học tập môn Hóa lớp 12 cũng như các bài kiểm tra sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài trắc nghiệm tại đây nhé.

  • Bài tập trắc nghiệm hóa 12 bài 1: Este
  • Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 2
  • Trắc nghiệm Hóa học lớp 12: Chương 1 – Este và Lipit

website.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 1 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có tổng hợp bộ câu hỏi trắc nghiệm về Este như tên gọi của este, sản phẩm của phản ứng, số đồng phân este, số công thức cấu tạo, tìm công thức hân tử… bài tập có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Hóa học 12 Bài 1 Este

Trắc nghiệm về Este

Câu 1: Este CH3COOCH3 có tên gọi là

A. Etyl axetat

B. Metyl axetat

C. Etyl format

D. Metyl etylat

Câu 2: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH3OH

B. C2H5COONa và C2H5OH

C. CH3COONa và C2H5OH

D. C2H5COONa và CH3OH

Câu 3: Thuỷ phân este C2H5COOCH=CH2 trong môi trường axit tạo thành những sản phẩm gì

A. C2H5COOH, CH2=CH-OH

B. C2H5COOH, HCHO

C. C2H5COOH, HCHO

D. C2H5COOH, CH3CH2OH

Câu 4: Số đồng phân este mạch hở ứng với công thức phân tử C3H6O2 là:

A. 3.

B. 4.

C. 1.

D. 2.

Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,7g nước và V lít CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24

B. 4,48

C. 3,36

D. 6,72

Câu 6: Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ.Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan.Giá trị của m là

A. 2,52

B. 3,28

C. 2,72

D. 3,36

Câu 7: Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8: Thuỷ phân 8,8 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 12,2.

B. 16,4.

C. 4,10.

D. 8,2.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức X thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 8,1g H2O. Công thức phân tử của X là

A. C3H6O2

B. C2H4O2

C. C5H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 10: Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là.

A. metyl propionat

B. etyl axetat.

C. vinyl axetat

D. metyl axetat.

Câu 11: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H6O2 trong môi trường kiềm (E) + NaOH → muối(M) + chất (N). Cho biết cả M và N đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức đúng của E là

A. CH3COOCH=CH2

B. HCOOCH=CH-CH3

C. CH2=CH-COOCH3

D. HCOOCH2-CH=CH2

Câu 12: Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Câu 13: Chọn nhận xét đúng:

A. Phản ứng thủy phân este luôn là phản ứng 1 chiều.

B. Chất béo là este của glixerol với axit cacboxylic đơn hoặc đa chức.

C. Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo.

D. Este chỉ được tạo ra khi cho axit cacboxylic phản ứng với ancol.

Câu 14: Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C5H10O2, phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là:

A. 5.

B. 9.

C. 8.

D. 4.

Câu 15:

Trắc nghiệm Hóa học 12

A. CH2=CHCOOCH3.

B. CH3COOCH2CH3.

C. HCOOCH2CH2CH3.

D. CH3COOCH=CH2.

Câu 16: Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-CH2-COO-CH=CH2.

B. CH2=CH-COO-CH2-CH3.

C. CH2=CH-CH2– COO -CH3.

D. CH3-COO-CH=CH-CH3.

Đáp án bài tập trắc nghiệm Hóa 12

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đáp án B C C D C C C D A A
Câu 11 12 13 14 15 16
Đáp án B A C B D A

Trên đây website.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Trắc nghiệm Hóa học 12 bài 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12…

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của website.com để có thêm tài liệu học tập nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button