Giáo Dục

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 17


Trắc nghiệm Hóa 9 bài 17

Trắc nghiệm hóa học 9 bài 17 được website biên soạn là bài tập trắc nghiệm hóa 9 bài 17, giúp các em củng cố, ôn luyện lại kiến thức bài học bằng các dạng bài tập câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến bài học. Mời các bạn tham khảo

Hóa học 9 Bài 17: Dãy hoạt động hóa học

Phần câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học

A. Na, Al, Cu, Zn

B. Cu, Al, Zn, Na

C. Na, Al, Zn, Cu

D. Cu, Zn, Al, Na

Câu 2. Dãy nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự giảm dần mức độ hoạt động hóa học

A. K, Ag, Fe, Zn

B. Ag, Fe, K, Zn

C. K, Zn, Fe, Ag

D. Ag, Fe, Zn, K

Câu 3. Kim loại nào dưới đây hoạt động mạnh nhất

A. Na

B. Fe

C. Al

D. Zn

Câu 4. Dãy kim loại phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường

A. Na, Fe, K

B. Na, K, Li

C. Na, Li, Mg

D. Na, li, Fe

Câu 5. Dung dịch ZnCl2 lẫn tạp chất là CuCl2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ được CuCl2 khỏi dung dịch muối ZnCl2

A. Fe

B. Zn

C. AgNO3

D. NaOH

Câu 6. Thí nghiệm nào sau đây không được dùng để so sánh mức độ hoạt động hóa học của các kim loại?

A. Cho kim loại tác dụng với axit

B. Cho kim loại tác dụng với dung dịch muối

C. Cho kim loại tác dụng với nước

D. Cho kim loại tác dụng với oxi

Câu 7. Để sắp xếp thứ tự hoạt động hóa học của Na, Fe và Cu, không cần làm thí nghiệm nào sau đây?

A. Cho kim loại phản ứng với nước

B. Cho kim loại phản ứng với dung dịch HCl

C. Cho kim loại phản ứng với dung dịch CuSO4 và Fe2(SO4)3

D. Cho kim loại phản ứng với dung dịch NaOH

Câu 8. Kim loại nào không thể đẩy được kim loại Cu ra khỏi dung dịch muối?

A. K

B. Al

C. Zn

D. Fe

Câu 9. Trong số các kim loại X, Y, Z, T thì chỉ có:

X và Y đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học kim loại

X và T đẩy được Z ra khỏi dung dịch muối tương ứng.

Dãy sắp xếp các kim loại theo chiều giảm dần mức độ hoạt động hóa học là

A. X, Y, Z, T

B. X, Y, T, Z

C. Z, T, X, Y

D. Y, X, T, Z

Câu 10. Cặp chất nào dưới đây không xảy ra phản ứng

A. Fe và CuCl2

B. Zn và Al(NO3)3

C. Cu và AgNO3

D. Fe và AgNO3

Phần đáp án câu hỏi trắc nghiệm

1C 2D 3A 4B 5B
6D 7D 8A 9D 10B

Để theo dõi nội dung bài học Hóa 9 bài 17: Dãy hoạt động hóa học tại link:

………………………….

Trên đây website đã đưa tới các bạn bộ tài liệu rất hữu ích Trắc nghiệm Hóa học 9 bài 17. Để có kết quả cao hơn trong học tập, website xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học 9, Giải bài tập Hóa học 9, Tài liệu học tập lớp 9 mà website tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, website.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button